Måndag 21 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Resursteamets personal


Specialpedagog i förskolan och på familjecentralen

Specialpedagogen i förskolan är en stöd och resursfunktion främst riktat till kommunens förskolor och pedagogiska omsorg.

 • Utifrån aktuella styrdokument arbeta med konsultation, observation, kartläggning, utredning, rådgivning och handledning till personal och arbetslag.
 • Arbetets inriktning och syfte skall vara främjande för barns utveckling.
 • Arbetet ska verka för ett förebyggande och hälsofrämjande klimat.
 • Arbetet utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt genom att upptäcka och stödja utvecklande relationer, miljöer, styrkor och förmågor.
 • Samverka med övriga aktörer inom verksamhetsområdet i kommunen samt externa medarbetare.
 • Ingå i förskolornas BHM och där bidra med specialpedagogisk kompetens.

Specialpedagog

Specialpedagoger i resursteamet är en stöd- och resursfunktion främst till kommunens skolor.

 • Arbeta förebyggande med tidiga insatser för att främja barn och ungas lärande, positiva utveckling och hälsa.
 • Ingå i rektors elevhälsateam och där bidra med specialpedagogisk kompetens.
 • Utföra specialpedagogiska utredningar och läs- och skrivutredningar.
 • Delta i nätverksarbete kring elever.
 • Samverka med skolledning, övriga professioner i Resursteamet och externa kontakter.
 • Bidra med kompetensutveckling i kommunen.

Skolpsykolog

 • Utredningar, handledning, konsultation/samtal på både individ- och gruppnivå.
 • Arbetar för och med elever, föräldrar, skolan eller andra samarbetsparter runt en elev.
 • Akutkontakt kan tas direkt med psykologen vid behov.
 • Elevens behov står i fokus.

Skolkurator

Skolkuratorns uppdrag är att:

 • Arbeta förebyggande för att främja barn och ungas lärande, positiva utveckling och hälsa.
 • Ge råd och stödsamtal till barn, unga och deras föräldrar.
 • Ingå i skolans elevhälsoteam och där bidra med psykosocial kompetens.

Logoped

Logopeden arbetar både i förskolan och skolan och möter barn och elever från åldrarna 0-20 år.

 • Språkleker och tränar tillsammans med barn/elever.
 • Utför kartläggningar av språket, exempelvis fonologiska, grammatiska och kommunikativa.
 • Ger handledning och vägledning till föräldrar och förskole- och skolpersonal.
 • Bidrar med fortbildning till pedagoger
 • Träffar nyblivna föräldrar i BVC:s föräldragrupper och talar om språkstimulering och språkutveckling.

Sidansvar: Mia Elofsson
Senast uppdaterad 2016-09-16

Kontakt

Elevhälsochef
Mia Elofsson
Telefon: 0524-180 30
E-post: Mia Elofsson

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-09-16 | Om webbplatsen