Startsida

Grundsärskola, vad är det?

Grundsärskola

Alla barn som är bosatta i Sverige ska få grundskoleutbildning. Det betyder att alla barn har skolplikt. Till grundskoleutbildningen räknas grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.
Grundsärskolan består av nio årskurser i antingen grundsärskolan eller träningsskolan. Träningsskolan är tänkt för elever som inte kan gå i grundsärskolan. Till den obligatoriska grundsärskolan räknas grundsärskolan och inriktningen träningsskola. I grundsärskolan går barn med lindrig utvecklingsstörning. I inriktningen träningsskola går barn som på grund av begåvningssnedsättning inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan.

Vem kan gå i grundsärskola?

  • I grundsärskolan går barn med lindrig utvecklingsstörning
  • I träningsskolan går barn som inte kan gå i grundsärskolan
  • Elever med autism eller autismliknande tillstånd med utvecklingsstörning

En noggrann utredning som innehåller pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning görs för att fastställa om ett barn har rätt att följa grundsärskolans kursplan. Om utredningen visar att barnet har rätt till undervisning i grundsärskola kan vårdnadshavare ansöka om denna skolform för sitt barn. Utifrån elevens behov, vårdnadshavarens önskemål och tillgängliga platser erbjuds en lämplig placering.
För placering i grundsärskola krävs vårdnadshavarnas medgivande. Om det finns synnerliga skäl får en elev tas emot i grundsärskolan även utan medgivande.

Förändringar med anledning av den nya skollagen

I den nya skollagen (2010:800) är grundsärskolan en nioårig skolform, vilket regeringen har motiverat med att detta underlättar samarbete mellan grundsärskolan och grundskolan.

Rätt att slutföra utbildningen
Om en elev i grundsärskolan efter det nionde skolåret inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås har eleven dock, enligt 7 kap. 15 § skollagen (2010:800), rätt att slutföra sin utbildning i grundsärskolan under ytterligare två år. En elev i grundsärskolan har under denna tid rätt till minst 800 timmars undervisning om eleven inte dessförinnan uppnått kunskapskraven.

Att sluta grundsärskolan

Elever i grundsärskolan har nio års skolplikt. Efter avslutad skolgång har elever automatiskt rätt att börja på gymnasiesärskolan. Där erbjuds olika yrkesförberedande program samt ett individuellt program.

Om en elev i grundsärskolan bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål kan eleven övergå från grundsärskola till grundskola.

Skolgång i grundsärskolan kan även avslutas på vårdnadshavares begäran.

 

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad 2016-08-16

Kontakt

Rektor för grundsärskolan
Telefon: 0524-182 40
Telefon Exp.: 0524-182 42

Länkar

Läsårstider och lovdagar

Skolverketlänk till annan webbplats
FUB,länk till annan webbplats
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Autismlänk till annan webbplats
och Asperger förbundet
RBUlänk till annan webbplats
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar    
Specialpedagogiska skolmyndigheten  länk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-16 | Om webbplatsen