Måndag 21 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Bruksskolans verksamhetsplan

”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället .”    

Allt kvalitetsarbete ska utgå från” kvalitetshjulet" där dessa punkter ska finnas med:

                 1.  Var är vi?

                 2. Vart ska vi?

                 3. Hur gör vi?

                 4. Hur blev det?     

                 5. Åtgärder för utveckling                                                                                    

Inledning
Bruksskolans målsättning är att eleverna i våra verksamheter genom god samverkan med hemmen, ska kunna känna trygghet och tillit och härigenom utvecklas till ärliga, ansvarskännande människor med demokratisk och etisk grundsyn samt med framtidstro. De skall uppmuntras att förverkliga sina mål och intentioner om ett innehållsmässigt rikt liv. Trivsel, arbetsglädje och gemenskap skall uppmuntra lusten att lära och utvecklas enligt sina inneboende förutsättningar.

För att detta ska kunna bli en realitet ska ett systematiskt kvalitetsarbete genomsyra hela vår verksamhet.

Politisk målsättning, Barn och utbildning

Alla elever ska nå målen i åk 9.

Utveckla likvärdighet mellan kommunens skolor.

Utveckla undervisningen för att bättre möta elevers behov och skiftande förutsättningar.

Fokus på fritidshemmets kompensatoriska uppdrag i överensstämmelse med styrdokumenten.

Systematisk uppföljning av elevers resultat i åk 3,6 och 9.

Systematisk uppföljning av elevernas individuella kunskapsutveckling.

Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla i kommunen.

Minska energianvändningen.

Arbetsgång för kvalitetsarbete som redovisningen avser
Bruksskolans verksamhetsplan är utarbetad i samråd mellan rektor och personal. Verksamhetsplanen skall uttrycka hur personal i skola och fritidshem arbetar med att förverkliga intentionerna i de nationella styrdokumenten. Verksamheten på Bruksskolan skall utformas utifrån de grundläggande demokratiska värderingar som anges i Lgr 11 samt allmänna råd för kvalitet i fritidshem.

Med utgångspunkt från ovanstående kvalitetshjul ska verksamheten årligen utvärderas med tonvikt på analyser och åtgärder för utveckling.

Verksamhetens förutsättningar
Bruksskolan har under läsåret 190 elever från förskoleklass till åk 6, fördelat på 7 klasser. Bruksskolan har två fritidshemsavdelningar med ca 120 elever. Fritidshemmet Guldgruvan ansvar för elever från förskoleklass tom åk 1. Höjdpunktens fritidshem ansvarar för elever i åk 2 tom åk 6.

Hela verksamheten har en inriktning för en hälsofrämjande verksamhet där naturen i vår omgivning används i ett pedagogiskt syfte. Skolgården har under många år efterhand utvecklats så att våra elever ska stimuleras i lek och rörelse. Skolan har även under många år arbetet med ett Indienprojekt där klasserna har fadderbarn som de frivilligt samlar en slant till varje vecka. Skolan har sett detta som betydelsefullt ur flera olika aspekter t.ex. solidaritet med människor i tredje världen, internationalisering och samtal med elever om olika länder och deras förutsättningar samt språk och kulturer.

Skolans organisation bygger på att två pedagoger med varierande tjänstgöringsgrad samverkar om en klass. I förskoleklassen arbetar två förskoleklasslärare samt en barnskötare.

Skolan har behöriga lärare i alla ämnen. På de båda fritidshemsavdelningarna är större delen av personalen barnskötare, en personal är utbildad lärare mot tidigare åldrar med inriktning fritidshem och en personal är utbildad fritidspedagog, dessa har det pedagogiska ansvaret för fritidsverksamheten. Personal som arbetar i förskoleklassen arbetar även del av tjänst på fritidshemmet.

Bruksskolan har under året resurspedagoger fördelat på 1,65% tjänst, som stöttat elever i behov av särskilt stöd i åk 4 och 5.

I Bruksskolan resurstilldelning finns en 100 speciallärare som är placerad på enheten. Skolsköterska och kurator finns tillgänglig på enheten två gånger/vecka. Elevhälsans logoped utreder och arbetar med elever i behov av tal – och språkstöd periodvis under terminen. Elevhälsans resursteam har inplanerat EHT-möte med rektor och skolans speciallärare två gånger per termin, för övrigt har de kontakt med verksamheten utifrån behov och ansökan om utredning och stöd. Skolpsykolog har utifrån behov handledning med personal under terminen.

Bruksskolan har 80 % rektorstjänst. Rektor har även 20% tjänst som chef för kommunens resursteam. Rektor är utbildad specialpedagog samt har genomgått statlig rektorsutbildning.

På skolan finns tre arbetslag, två i grundskolan och ett på fritids. Arbetslagsplanering sker varje vecka i respektive grupp.

Arbetsplatsträffar APT, hålls en gång per månad för samtlig personal. Träffarna är fördelade på två grupper, skolpersonal samt fritidshemspersonal. LOKSAM-möte hålls vid behov där representanter från skolans olika professioner deltar.

Bruksskolan är byggd 1958 och ombyggnad har skett senare utifrån behov. Med ett elevantal på drygt 190 elever är skolan i behov av ytterligare lokaler för att kunna dela klasser i grupper då flera klasser har ett elevantal på 30 elever. Rektor har i skrivelse till skolchef begärt att inför höstterminen 2016 få ta över montessoriförskolans lokaler då de planerar att flytta till utbyggnad på Önnebacka förskola. Anpassningar för elever med fysiska funktionshinder planeras inför skolstart 2015, en ramp för tillgänglighet till klassrum i anslutning till expedition.

Arbetsmiljön på skolan är god och präglas av sammanhållning och en god stämning.

Läsårets områden för förbättring
Skolans arbetslag ska under arbetslagstid (onsdagar 13.00-16.00) aktivt arbeta med att utveckla rutiner för elevvården, samplanera, gemensamt bedöma elevers kunskaps utveckling samt utveckla former för ämnesövergripande temaarbete. Organisera arbetet i arbetslagen så atttidiga insatser sätts in för elever i behov av stöd, vilket kan innebära att resurser flyttas utifrån behoven. Utifrån resultat/analys på nationella prov diskutera och planera för elevers ökad måluppfyllelse. Fritids har arbetslagsplanering på onsdagar varje vecka kl. 9.30 -11.45. En fritidspedagog är ansvarig för verksamheten på Guldgruvan och en pedagog är ansvarig för verksamheten på Höjdpunkten.

Prioriterade områden under året:

 • Arbetslagen ska utgå från Bruksskolans årshjul där elevhälsa, värdegrundsfrågor, samplanering för ämnesövergripande undervisning samt gemensamma bedömningar/analyser av elevers kunskapsutveckling ska utvecklas för en ökad måluppfyllelse.
 • Ta fram förslag på hur förskoleklass, skola och fritids kan utveckla samarbetet.
 • Fritids ansvarar för 10-rastens aktiviteter mån, tis, tor och fred. Skolpersonal ansvar för onsdagar.
 • Implementering av språkplan del 2.
 • Alla klasser ska arbeta med ”En läsande klass”
 • Fortsatt arbete med implementering av Språket lyfter
 • Använda UNIKUM fullt ut.
 • Implementering av matematikplan.
 • Förskoleklass- åk 3 kompetensutvecklas i statlig satsning för Läslyftet.
 • Ämnesnätverk för åk 4-6.
 • Höstens föräldramöte inleds med ett stormöte, där stödteam, kurator och skolans personal berättar om skolans värdegrundsarbete.
 • Elever från skolans kamratstödjare skall vara med och leda rastaktiviteter tillsammans med personal.
 • Klasserna ska avsätta tid för att genomföra uppgifterna från kamratstödjarna och elevrådet.
 • Fadderverksamhet
 • Inför stadiebyte besöker mottagande lärare klassen.

Skolans och fritidshemmets värdegrundsarbete och viljeinriktning
Läroplanen kap 2.1 Normer och värden, kap 2.2 kunskaper och kap 2.3 ansvar och inflytande

Verksamhetens målsättning är att all personal skall arbeta för att alla elever och barn ska mötas av samma pedagogiska grundsyn och positiva förhållningssätt oavsett vilken verksamhet de ingår i. Trygghet och respekt för varandras olikheter skall vara en ledstjärna som löper som en röd tråd genom verksamhetens olika delar. Vi vill att våra elever ska få vistas i en trygg miljö där kränkande behandling, trakasserier och mobbning aktivt motverkas. All personal skall aktivt arbeta med språkbruk och språkutveckling.

Alla på skolan har rätt att uppleva arbetsglädje, trygghet och trivsel. Mobbning, trakasserier och kränkande behandling skall aktivt motverkas. Skolans kamratstödjarverksamhet ”Kamratstödjare” har regelbundna träffar och arbetar fram olika förslag på hur man kan arbeta för att få ett gott klimat på skolan. Kamratstödjargruppen arbetar förebyggande och är en länk mellan klasser. Gruppen träffas varje månad.

Skolans ordningsregler diskuteras vid termisstart i klasserna och fastställs sedan av elevrådet.

Den kunskapssyn som kommer till uttryck i Lgr 11 ”skolans uppdrag” skall genomsyra arbetet med eleverna. All pedagogisk personal i förskoleklass, skola och på fritidshemmet skall aktivt och medvetet arbeta med frågor kring kunskap och lärande samt ansvarstagande och respekt för varandras olikheter bl.a. genom arbetet med kursplaner där skolans pedagogiska personal i en lokal pedagogisk planering konkretiserar de nationella styrdokumenten. All personal skall se till elevens personliga utveckling både kunskapsmässigt och socialt samt göra eleven medveten om sin egen utveckling. Pedagogiska ämnesplaneringar görs av respektive lärare. Efter avslutat område görs eleven medveten om sin personliga utveckling.

Skolan och fritidshemmets målsättning skall vara att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna skall få en möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan skall därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Lgr 11)

Skolan och fritidshemmets mål är att ge elever förutsättningar att arbeta utifrån ett varierat arbetssätt enskilt och tillsammans med andra. Skolans ambition är att göra kunskaper begripliga i ett större sammanhang. Därför skall skola och fritidshem sträva efter att arbeta ämnesintegrerat.

Uppföljning och analyser av verksamhetsplanen skall årligen ske under junidagar så att utveckling av verksamheten sker kontinuerligt.

Vårt mål är att alla våra elever skall känna lust och glädje i att lära. Eleven skall ha inflytande på sin nivå och efterhand lära sig ta mer ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar. Vi strävar efter att göra eleverna, tillsammans med vårdnadshavare, skola och fritidshem mer aktiva i utvecklingen av det egna lärandet, den sociala utvecklingen och det demokratiska tänkandet.

Fritidshemmets målsättning är att erbjuda eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid i mindre grupper där eleven ges möjlighet att ha inflytande vid planering av olika aktiviteter. Samarbete mellan avdelningarna utvecklas så att fler elever ges möjlighet för regelbundet skapande.

Alla vuxna på skolan är förebilder för hur jämställdhet/jämlikhet kan lyftas fram och synliggöras. Skolan och fritidshemmet skall medvetet arbeta för att alla ska få lika stort utrymme oavsett kön, ålder, etnicitet eller religion. All personal skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen. Jämlikhet står för allas lika värde och ska utifrån olika ämnen och kunskapsområden integreras i undervisningen.

Bruksskolan ska följa den enkätplan som kommunen tagit fram och enkäter ges till vårdnadshavare och elever i förskoleklass, åk 2, åk 5 samt för elever i fritidsverksamhet åk 1.

F-9 perspektiv
Bruksskolans mål är att vi arbetar för att få en röd tråd från förskola till förskoleklass och vidare till skolans tidigare år samt fritidshemmet. Information till blivande vårdnadshavare i förskoleklass ges under våren, vilken sedan följs av överlämnandesamtal från förskolepersonal/dagbarnvårdare till Bruksskolans personal. Under våren har vi ”Öppet-hus dagar” där föräldrar och/eller förskolor besöker Bruksskolan tillsammans med blivande förskoleklassbarn. Inskolning i förskoleklass och på fritidshemmet sker under sista delen av vårterminen.

Vid klasslärarbyte inom enheten sker överlämnandesamtal. Överlämnandekonferenser sker under våren för elever som följande läsår börjar i åk 7 på Kungsmarksskolan.

Information till blivande föräldrar med elever i förskolklass ges under våren. Överlämnadesamtal sker mellan förskola, förskoleklass och fritidshemmet och bör ske under påsklovet.

Vid övergång från år 6 till år 7 ges elever och vårdnadshavare information om skolgången på Kungsmarksskolan. Överlämnandesamtal sker mellan de olika skolorna. Elever från år 6 besöker Kungsmarksskolan under maj månad.

Resultat och måluppfyllelse
Eleverna ska genom en strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd, för att eleven ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Läraren skall ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i. Till grund ligger den utvärdering som läraren gjort utifrån elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Lärare gör pedagogiska planeringar där de tillsammans med eleverna går igenom mål, undervisningens innehåll, arbetsformer, arbetssätt och bedömningskriterier. Målet är att elever ska bli delaktiga i sitt eget lärande och kunskapsutveckling.

Vid grundskolans utvecklingssamtal skall läraren tillsammans med vårdnadshavare och elev samtala om elevens kunskaps -och sociala utveckling samt en gång per läsår upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP), där även ett skriftligt omdöme ges om elevens kunskapsutveckling i förhållande till målen i kursplanen i åk 1-5. Som stöd för detta arbete ska läraren utgå från Skolverkets allmänna råd ” Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen”. Läraren skall sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen. För de elever som befaras inte nå målen skall en kartläggning göras. Visar kartläggning att anpassningar och stöd behövs ska detta ges.  Når eleven trots detta inte målen skall ett åtgärdsprogram upprättas. Riktlinjer för detta finns i skolverkets allmänna råd.

I åk 6 ges eleven betyg varje termin utifrån fastställda betygskriterier. Som underlag för detta ligger den pedagogiska planeringen med bedömningskriterier lärare och elev tidigare genomfört.

Alla undervisande lärare ska redovisa varje elevs resultat i Unikum.

Barn/elever i behov av särskilt stöd
Skolan och fritidshemmet skall ge alla en grund för livslångt lärande samt ge varje elev möjligheten att lyckas utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att skolan måste ta hänsyn till elevernas skilda behov och finna vägar för att överbrygga svårigheter. För att främja elevernas personliga utveckling ska skolan och fritidshemmet arbeta med elevvård i den dagliga verksamheten. Eleven skall trivas och må bra, bli sedd och bekräftad i sitt arbete på skolan och i sin vistelse på fritids. Eleven ska känna gemenskap, delaktighet och bli respekterad utifrån sin individuella nivå, viktigt att personal lyssnar in eleven så att eleven får sin röst hörd.

Elevvården ska främst vara förebyggande och motverka svårigheter. Det krävs därför att alla vuxna kontinuerligt tillsammans med eleverna arbetar förebyggande. Arbetet med elevvård följs upp i arbetslagen samt vid utvecklingssamtalen. Arbetslagen ska kontinuerligt analysera och följa upp vilka elever som är i behov av stöd både fysiskt, kunskapsmässigt och socialt. För de elever som är i behov av särskilt stöd behövs förutom utvecklingssamtalen en tätare kontakt mellan hem och skola

Elevhälsomöten sker klassvis tillsammans med rektor och specialpedagog två-tre gånger per termin. De åtgärder som inte arbetslaget kan lösa skall föreläggas elevvårdsteamet. Resursteamets personal genomför tillsammans med rektor och specialpedagog elevhälsomöte en gång per månad.

Kommunens övergripande elevhälsa träffas kontinuerligt för att diskutera eventuella utredningar, gjorda utredningar och diskutera behov av insatser.

För att kunna sätta in rätt insatser analyserar och dokumenterar vi resultaten från tester, diagnoser, observationer, nationella prov samt i det dagliga arbetet.

Elever i behov av särskilt stöd skall resursmässigt bli prioriterade på organisations, grupp och individnivå. För elever med behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram/handlingsplan. Elev och vårdnadshavare skall vara delaktiga i arbetet med detta. Åtgärdsprogrammet avser en begränsad tidsperiod och skall alltid följas upp och utvärderas. Uppföljningen syftar till att kontrollera om beslutade åtgärder är vidtagna och utvärdering bedömer om åtgärden varit lämplig i förhållande till uppsatta mål. För de elever som har fritidshemsplats skall kommunikation ske mellan skola och fritidshem för att stöd till eleven skall genomsyra hela elevens dag i verksamheten.

Forum för samråd med vårdnadshavare
Vårdnadshavarna ses som en mycket viktig samarbetspartner i verksamhetens olika delar och skall ges kontinuerlig information om verksamheten och elevens utveckling.

Berörd personal ger fortlöpande information till föräldrar via kontaktböcker/veckobrev, telefonsamtal osv. Övergripande information ges från rektor vid behov. I de flesta fall använder vi UNIKUM som informationskälla.

Utvecklingssamtal skall ske minst en gång varje termin i skolan. I förskoleklass skall utvecklingssamtal hållas en gång. På fritidshemmet erbjuds samtal en gång per läsår. Fritidsverksamheten har som mål att närvara i en del av utvecklingssamtalen för de elever som har fritidshemsplats.

Föräldrar inbjuds till föräldramöte en gång per läsår i skola och fritidshem.

Föräldrarepresentanter väljs från varje klass och tillsammans med personal från skola, fritidshem och rektor skall samverkansråd hållas minst en gång per termin.

Skolans hälsofrämjande arbete
Elever och personal skall ha en god arbetsmiljö, där de kan utveckla kunskaper i en miljö som är trygg, positiv, trivsam, säker och omfattar vårt samhälles grundläggande värderingar. Miljötänkandet skall ingå i all undervisning genom att eleven utifrån ålder och mognad skapar och utvecklar en miljömedvetenhet. Hela vår skola arbetar hälsofrämjande, där vi ständigt arbetar med att utveckla vår skolgårdsmiljö för att stimulera till lek och samverkan i olika aktiviteter

Vi vill göra våra elever miljömedvetna och skolan arbetar utifrån ett hälsofrämjande miljöperspektiv, för att eleverna ska få förståelse för hur olika kretslopp fungerar och bättre förstå hur vår när- och globala miljö påverkas av vårt handlande. För att våra elever ska få kunskap och förståelse för en hållbar utveckling har Bruksskolan källsortering av sopor.

Eleverna tränas i att reflektera över vad demokrati innebär och hur det kan utvecklas. Vi vill ge eleverna inflytande och träna dem på att ta ansvar för den fysiska och psykiska miljön på skolan, så att de blir medvetna om konsekvenserna av sitt handlande. Varje klass har klassråd en gång per vecka. Elevrådet träffas varje månad med representanter från år 2 till år 6.

Elever och personal skall känna arbetsglädje och utvecklas i en miljö, som är positiv, trivsam, säker och stimulerande och omfattar vårt samhälles gemensamma grundläggande värderingar. Omsorg, undervisning, medinflytande, ansvar och arbetsmiljöarbete skall gå hand i hand och ses utifrån ett helhetsperspektiv. Systematisk arbetsmiljökontroll skall genomföras varje år. Brister skall avhjälpas snarast möjligt. Om bristerna är av sådan omfattning att enheten inte ekonomiskt kan avhjälpa dem skall förvaltningschefen informeras. Under året uppkomna arbetsmiljöproblem skall behandlas så fort de upptäcks. Enkäter om arbetsmiljö och trivsel skall göras varje år.

Under året skall enheten genomföra enkätundersökning för elever och deras vårdnadshavare i förskoleklass, åk 2, V8 enkät i åk 5 och åk 6 samt för de elever som går i åk 1 och som har fritidshemsplats.

Skolan genomför varje år systematisk arbetsmiljökontroll och brandskyddsutbildning.

Årligen återkommande traditioner och aktiviteter på skolan
Hela skolan har återkommande traditioner såsom ”Hela skolan sjunger” och FN-dagen. Även årets större helger uppmärksammas. Skolan arbetar aktivt med att utveckla skolgårdsmiljön och varje år bjuds föräldrar och elever in till en gemensam arbetskväll. Skolan har en fadderverksamhet i Indien som aktualiseras varje fredag då eleverna skänker en frivillig slant.

Varje år arrangeras lådbilsrally. Sportturneringar av olika slag genomförs varje år. Skolan har flera trivseldagar inlagda under läsåret där olika aktiviteter erbjuds. Eftersom skolan ligger i anslutning till skog och natur är en del av lektionerna förlagda utomhus.

Bruksskolans Indienprojekt är en del i arbetet med internationalisering.  Alla klasser har fadderbarn som vi regelbundet skickar insamlade pengar till. Syftet med projektet är att våra elever i undervisningen ska kunna diskutera internationella frågor, få förståelse för barn i andra kulturer och deras livssituation, kunna arbeta utan egen vinning och fredsfostran. Projektet är opolitiskt.

Bruksskolan i juni 2015

Sidansvar: Louise Olsson
Senast uppdaterad 2016-01-14

Innehållsförteckning

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-14 | Om webbplatsen