Lördag 23 Juni
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Rektors sida

Bild på rektor

Louise Olsson

Övergripande för vår skola är att all personal skall värna om alla elever och se till deras bästa utifrån en helhetssyn, där trygghet och meningsfullhet i tillvaron skall råda, våra elever ska må bra, bli sedda och bekräftade samt ges goda möjligheter till kunskapsutveckling i en positiv och tillåtande miljö.

Hela vår skola arbetar hälsofrämjande, där vi ständigt arbetar med att utveckla vår skolgårdsmiljö för att stimulera till lek och samverkan i olika aktiviteter. En hälsofrämjande skola innebär för oss som arbetar i verksamheten att våra elever ges dagliga möjligheter till fysiska aktiviteter. Miljötänkandet ska genomsyra vår undervisning så att våra elever utifrån ålder och mognad på så sätt kan skapa och utveckla en miljömedvetenhet.

Som rektor vill jag vara med och påverka framtiden där jag själv tillsammans med elever och medarbetare skapar arenor så att våra elever utvecklas till harmoniska människor med grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle ska vila på.

Verksamheten ska vara en skola för alla, där alla elever ges de bästa förutsättningar för att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Min målsättning är att vår skola ska vara den bästa som föräldrar kan välja för sina barn.

Varje elev som lämnar Bruksskolan skall ha en god självkänsla, ha grundläggande kunskaper, kunna samarbeta och ta ansvar så att de står rustade för de krav som framtida studie- och yrkesliv ställer.

Alla på Bruksskolan skall vara medvetna om att vi har ett viktigt samhällsuppdrag och att det i vår verksamhet ständigt kommer att finnas områden som vi behöver utveckla och förbättra.

 
Louise Olsson
Rektor

Sidansvar: Louise Olsson
Senast uppdaterad 2015-08-03

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-03 | Om webbplatsen