Startsida

Elevinflytande

Varje vecka har klasserna klassråd. Eleverna leder och protokollför mötet. Stående punkter är trivsel och elevernas arbetssituation.

Elevråd har vi var tredje vecka, protokoll skrivs och två elever/klass deltar.

Vi har elevskyddsombud som deltar i skyddsronder.

Vi planerar veckans arbete tillsammans med eleverna vad gäller:

 • vilket/vilka arbetsområden vi ska arbeta med
 • vilka arbetssätt vi ska välja - individuell variation
 • hur vi ska redovisa

Vi har förväntningar på eleverna när det gäller att:

 • slutföra arbeten
 • göra hemuppgifter
 • ha med sig det som behövs för arbetet i skolan

Mål:

 • att klassråden i större utsträckning tar upp frågor som rör undervisning, planering med mera
 • att eleverna själva får en större möjlighet att påverka stoffval och arbetssätt och därmed ett större ansvar för sin inlärning
 • öka elevernas motivation och självförtroende genom ett aktivt deltagande i inlärningsprocessen samt i övrig planering av skolans verksamhet

Så gör vi:

 • vi vuxna är tydliga när det gäller att delge eleverna vilka mål de ska uppnå
 • tillsammans  med eleverna utarbeta/ utvärdera de regler och normer som vi har och som anammas och är kända av alla
 • aktivera klassråden så att de tar upp konkreta frågor som rör undervisningssituationen t ex planering, arbetssätt, förväntningar
 • stimulera elevrådet att ta egna initiativ
 • uppmuntra eleverna att ta eget ansvar och efter mognad planera sitt arbete utifrån sina behov att nå målen

Utvärdering:

 • elever och lärare gör kontinuerliga utvärderingar tillsammans
 • utvecklingssamtal med föräldrar varje termin
 • utvärdering sker regelbundet i klassråden, elevrådet och kamratstödjargruppen
 • läsårsutvärdering sker vid vårterminens slut avseende arbetsmiljö och trivsel. Då genomförs också en föräldraenkät

Sidansvar: Ann-Christine Holst
Senast uppdaterad 2016-12-22

En klass med elever som sitter och står i ett vindskydd.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-22 | Om webbplatsen