Startsida

Elevvård

Elever i/med svårigheter ska ges det stöd de behöver.

Prioritering ska ske mot de lägre åldrarna i förebyggande syfte.

Klassläraren tillsammans med arbetslaget är den som i första hand löser problem som uppstår i klassen. Ett nära samarbete med föräldrarna är viktigt.

I arbetslaget ingår  specialpedagogen . Arbetslagen har regelbundna träffar varje vecka. Vid  behov av ytterligare kompetens anmäler klassföreståndare och specialpedagog detta till kommunens resursteam , i första hand skolpsykolog och talpedagog.

Elevvårdteamet träffas ett par gånger/termin. I elevvårdsteamet ingår rektor, skolpsykolog, skolsköterska, talpedagog och specialpedagog.

Klasskonferenser hålls varje termin. Deltagande är rektor,klasslärare och övrig berörd personal i klassen samt specialpedagog.

Åtgärds- och handlingsprogram upprättas av klasslärare i samråd med och vid personlig träff med elev och föräldrar. Specialpedagogen deltar vid behov.Programmen utvärderas kontinuerligt. Se arbetsgång-åtgärdsprogram.

När åtgärds eller handlingsprogram inte leder till önskat resultat kallar rektor till elevvårdskonferens (EVK).

Protokoll och åtgärdsprogram förvaras inlåsta på betryggande sätt.

Sidansvar: Marie Isaksson
Senast uppdaterad 2015-08-06

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-06 | Om webbplatsen