Startsida

PISA 2015

Munkedals kommun är med i det kommunövergripande projektet PISA med matematik i fokus. Ett av Munkedals kommuns mål är att halvera andelen elever som ej når provbetyget E på de nationella proven i matematik 2015.

PISA 2015:

 • Sveriges kommuner och landstings satsning på att förbättra Sveriges resultat på nationell nivå genom att andelen elever som idag inte når högre än lägstanivå ska halveras och andelen elever som når högstanivå ska öka
 • Fokus på förbättrad styrning och ledning
 • Metoden är arbetande nätverk kommuner emellan, där utgångspunkten är det konkreta arbetet på hemmaplan
 • Sverige ska placera sig bland de tio bästa OECD-länderna 2015

Alla kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 åtar sig att förbättra matematikundervisningen i alla sina grundskolor. För att lyckas måste alla fyra nivåer, den politiska ledningen, förvaltningsledningen, rektorer och lärare, kraftsamla och dra åt samma håll. Fokus är på förbättrad styrning och ledning och metoden är arbetande nätverk, där utgångspunkten är det konkreta arbetet på hemmaplan.

Munkedals kommuns operativa mål till 2015:

 • På alla grundskolor minst halvera antalet elever som 2015 når lägstanivå, jämfört med 2012
 • På alla grundskolor öka andelen elever som når högsta nivån jämfört med 2012

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Munkedals kommun deltar i SKL:s satsning PISA 2015
 • Ledningsgruppen informeras regelbundet om PISA 2015, av någon av deltagande pedagoger
 • Alla lärare i Munkedal som undervisar i matematik deltar i Matematiklyftet
 • Handledare i Matematiklyftet är deltagare i PISA 2015, nätverksgruppen
 • De operativa målen implementeras till alla lärare i Matematiklyftet av handledarna
 • En matematikplan, som redovisar kommunens ambition, gällande utveckling av undervisningen i matematik, arbetas fram för åren 2014-2019
 • Matematikplanen kompletteras 2015 med åtgärder för förbättring efter kommunens mätning PISA 2015
 • En handbok köps in under hösten 2013 som delas ut till alla lärare som undervisar i matematik samt till specialpedagoger och speciallärare
 • Handboken implementeras av handledare i Matematiklyftet
 • Matematik – mål och resultat och utveckling av undervisningen, lyfts in i det systematiska kvalitetsarbetet för förskola, grundskola och gymnasieskola. Detta ska redovisas i förskolechefers och rektorers kvalitetsdokumentation årligen i augusti. Uppgiften ska också läggas in i kommunens system för uppföljning.

Arbetet ska bedrivas enligt kvalitetshjulet:

 • Var är vi?
 • Vart ska vi? (Mål)
 • Hur går vi tillväga?
 • Hur gick det? (Resultat)
 • Analys
 • Åtgärder för förbättring
Kvalitetshjulet

Källa: SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Munkedals kommun

Sidansvar: Ann-Catrin Göthlin
Senast uppdaterad 2016-01-15

Kontakt

Ann-Catrin Göthlin
Chef Sektor Barn och utbildning
Telefon: 0524-182 60
E-post: ann-catrin.gothlin@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-15 | Om webbplatsen