Startsida

Säkrare skolskjuts

Information till föräldrar med skolskjutsåkande barn

Ungdoms- och kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2004-05-27, § 29 att man från höstterminen 2004 inför terminskort för elever i grundskolan som är berättigade till skolskjuts enligt skolskjutsreglementet.

Skolkorten gäller för hela läsåret.

Utdelning av skolkorten

Vid utdelning av skokort till elever är det viktigt att den som ansvarar för utdelningen ser till att de oprintade skolkorten fylls i på baksidan.  Skolkortet är personligt och skall vara ifyllt för att vara giltigt färdbevis vid biljettkontroll. Alla elever som tilldelas skolkort skall även erhålla ett ex av informationsfoldern "Guide till ditt skolkort" och en plastficka.

Skadade/felaktiga kort

Om ett skolkort inte fungerar i kortläsaren på fordonet, skall eleven ta kontakt med föraren, som tar hand om kortet. Föraren ger eleven ett kvitto som skall lämnas till skolexpeditionen för att få ett nytt skolkort. Eleven kan använda del av kvittot som tillfälligt färdbevis under maximalt 7 dagar

Glömt kortet hemma

Om en elev har glömt skolkortet hemma gäller följande:

  • Grundskoleelev får medfölja turen till skolan utan avgift.
  • I skolan kontaktar eleven skolexpeditionen för att få ett intyg som skall visas upp vid hemresan. Intyget skall vara försett med skolans stämpel och datum samt vara undertecknat av behörig personal på skolan. Intyget gäller endast 1 dag.

Förlorat kort

Om en elev förlorat sitt skolkort gäller följande:

  • Grundskoleelev för medfölja turen till skolan utan avgift.
  • I skolan kontaktar eleven skolexpeditionen för att få ett nytt skolkort.
  • Skolkortshandläggaren begär spärrning av kortet. Om rutan "ersätt med nytt skolkort" markeras kommer ersättningskort att levereras inom några dagar.

För grundskoleelever kan intyg enligt ovan användas för skolresor under maximalt 5 dagar.

Förlorat terminskort för elever i årskurs 4 - 9 ersätts av förälder/elev med 200 kronor.

- För skolskjutsning finns särskilda bestämmelser. Bestämmelserna tar upp frågor om hållplatser, färdväg, tidtabeller, fordonskrav, samråd och utbildning. Här följer utdrag ur rekommendationer från Vägverket.

- På skolskjutsfordonet ska finnas skolskjutsskyltar med blinklyktor. Blinklyktorna ska vara tända cirka 100 meter före och efter hållplatsen. Detta för att göra mötande trafik uppmärksam på att barn kan finnas på eller i närheten av vägen.

Sidansvar: Kajsa Lindberg
Senast uppdaterad 2016-03-08

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-08 | Om webbplatsen