Startsida

Bygga i kulturmiljö

Varsamhet mot befintliga byggnader

Ändringar av befintliga byggnader ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Det gäller både utvändiga och invändiga ändringar.

Kravet på varsamhet är inte ett förbud att ändra, men de ändringar som görs ska beakta byggnadens förutsättningar.

Varsamhetskraven gäller oavsett om bygglov krävs eller inte. Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas bland annat om varsamhetskraven tillgodosetts.

Bygga i kulturmiljö

Byggnadsnämnden har tagit initiativ till att ta fram ett informationsmaterial om ett antal kulturmiljöer, vilka ingår i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Ett antal foldrar har tagits fram och skickats ut till fastighetsägarna inom respektive område. Syftet är att informera om områdenas kulturmiljövärden och uppmana till varsamhet om kulturmiljön vid byggande och andra åtgärder inom dessa områden.

Kulturmiljöbroschyrer

Sidansvar: Charlotta Claesson
Senast uppdaterad 2016-11-30

Kontakt

Plan- och byggchef
Simon Sällström
0524-181 05

Bygglovshandläggare
Charlotta Claesson
0524-181 24

Exempelritningar

ExempelritningarPDF (pdf, 1 MB)

Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-11-30 | Om webbplatsen