Startsida

Bygglov, rivningslov, marklov

 

Bygglov

 

Du behöver söka bygglov om du ska:

  • Bygga nytt, bygga till ett befintligt hus och/eller ändra utseendet på ett hus, till exempel genom att byta fasad- eller takmaterial eller byta färg på någon byggnadsdel.
  • Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål (även att inreda ytterligare bostäder eller lokaler i byggnad).
  • Bygga murar högre än 0,5 meter.
  • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar.
  • Dessutom krävs bygglov för att anordna upplag eller materialgårdar, bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner, m.m. samt anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser, eller dylikt.

Särskilda bestämmelser finns för en- eller tvåbostadshus.

Startbesked

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked ges. I vissa enklare ärenden kan startbesked ges i samband med bygglov, medan det för mer komplicerade ärenden först ska hållas tekniskt samråd, där en kontrollansvarig för projektet ska närvara, innan startbesked kan ges. Att påbörja byggnadsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Förutom att en åtgärd ska vara förenlig med detaljplanens bestämmelser ska vissa bestämmelser i PBL 2 kap samt 8 kapitel vara uppfyllda. Det rör sig om till exempel en byggnads eller lokals lämplighet för sitt ändamål, god form-, färg- och materialverkan, tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, risken för olyckor, översvämning och erosion eller annan betydande olägenhet.

Grannehörande
Om inlämnat förslag strider mot gällande detaljplan och kontoret bedömer att avvikelsen är liten ska berörda grannar höras innan beslut om bygglov kan fattas. Grannens eventuella synpunkter tas med i en samlad bedömning av åtgärden.

Hur länge gäller bygglovet?

Ditt bygglov upphör att gälla om du inte har påbörjat byggnationen inom två år, eller om du inte har färdigställt byggnationen inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Slutbesked

När byggnationen är färdig ska slutbesked utfärdas innan byggnaden får användas. Detta är ett beslut som kommunen fattar.  Att ta i anspråk byggnaden eller byggnadsverket utan slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva en byggnad eller en del av byggnad, även om den är mycket liten eller i dåligt skick.

Observera att innan byggnadsarbeten påbörjas ska rivningslov vara beviljat och startbesked ska vara givet. I mer omfattande rivningsärenden ska tekniskt samråd hållas innan startbesked för rivningen kan ges. Att påbörja rivningsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är färdigställt inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Marklov

Marklov krävs för att schakta eller fylla upp eller göra markåtgärder som avsevärt ändrar en tomts höjdläge.

Tänk på att innan arbetet påbörjas ska marklov vara beviljat och startbesked skall vara givet. Att påbörja markarbete utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Marklov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är färdigställt inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.


Sidansvar: Charlotta Claesson

Senast uppdaterad 2016-11-30

Kontakt

Plan- och byggchef
Simon Sällström
0524-181 05

Bygglovshandläggare
Charlotta Claesson
0524-181 24

Exempelritningar

ExempelritningarPDF (pdf, 1 MB)

Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-11-30 | Om webbplatsen