Startsida

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. KA ska upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna.

En KA ska enligt plan- och bygglagen ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Den kontrollansvariga ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta inom samma företag som den som utför åtgärden.

Kontrollansvarigas uppgifter:

  • Se till att kontrollplanen, bestämmelser och villkor följs.
  • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. Samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och slutsamråd.
  • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. 

Kontrollansvarig behövs inte för:

  • Åtgärder och byggen som inte behöver lov eller anmälan.
  • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus. Till exempel: ny- och tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter, inglasning av altan, växthus, kolonistugar,garage eller bastu, takkupor och balkonger.
  • Installation av eldstad eller rökkanal.
  • Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är kulturhistoriskt värdefull.
  • Skyltar.
  • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.


Sidansvar: Charlotta Claesson

Senast uppdaterad 2016-11-30

Kontakt

Plan- och byggchef
Simon Sällström
0524-181 05

Bygglovshandläggare
Charlotta Claesson
0524-181 24

Exempelritningar

ExempelritningarPDF (pdf, 1 MB)

Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-11-30 | Om webbplatsen