Startsida

Samhällsplanering

Översiktsplan


I Munkedal finns det en översiktsplan (ÖP) från 2010 som täcker hela kommunens yta. Denna plan är ett vägledande dokument som skall underlätta för kommunens och andra myndigheters beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshushållning.

Detaljplaner

Detaljplaner reglerar markens användning och hur bebyggelsen inom kommunen sker. En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller större områden. I detaljplanen görs avvägningar mellan de allmänna intressena och olika enskilda intressen.

Det är kommunen som avgör när och var detaljplan skall upprättas. När kommunen vill förändra mark- eller vattenanvändningen för ett område tas en detaljplan (DP) fram.

En detaljplan tas oftast fram i följande steg:

(i varje led godkänns handlingarna av Byggnadsnämnden)

  • En ansökan om plantillstånd kommer in till kommunen.
  • Beslut om plantillstånd ges och ramavtal tecknas med markägare/exploatör.
  • Programhandlingar upprättas och skickas på samråd.
  • Förslag till detaljplan tas fram.
  • Efter bearbetning ställs förslaget ut.
  • Detaljplanen antas och vinner laga kraft.
  • (Eventuellt överklagas planen).
Processlinje

Sidansvar: Simon Sällström
Senast uppdaterad 2016-06-20

Kontakt

Plan- och byggchef
Simon Sällström
0524-181 05

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-06-20 | Om webbplatsen