Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden 2011-03-10

1
Behovs- och tillsynsplan för miljö- och byggenheten 2011
Dnr MBN 2011-5

2
Ny taxemodell för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Dnr MBN 2010-364 samt revidering av timavgift för tillsyn

3
Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen inom Munkedals kommun
Dnr MBN 2011-6
 
4
Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Munkedals kommun
Dnr MBN 2010-7

5
 Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen inom Munkedals kommun
Dnr MBN 2010-8
 
6
Ny Plan och bygglovstaxa inom Munkedals kommun
Dnr MBN 2011-12

7
Samråd om detaljprogram för strandzonen mellan Gårvik och Svarsvik på Tungenäset i Munkedals kommun
Dnr MBN 2011-3

8
Detaljplan för del av Valbo-Ryrs Holmen 1:2 m fl Holmens fritidsområde, Valbo-Ryr i Munkedals kommun
Dnr MBN 2009-290

9
Yttrande i mål nr M 3427-10, ansökan om tillstånd för uttag av bevattningsvatten ur Aspesjön samt tillstånd för anläggning av regleringsdamm/grunddamm i sjöns utlopp, Munkedals kommun
Dnr MBN 2011-09

10
Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd) om utökad bygglovsbefrielse
 
11
Anmälan av delegeringsbeslut

12
Meddelanden

1. Miljödomstolens domslut M 1875-10 om tillstånd att uppföra vindkraftverk på Foss-Berg 3:1.
Mål för miljö- och byggnämnden år 2012

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Torsdagen den 10 mars kl. 13.00
Thorildrummet
Kontakt
Kommunsekreterare
tel 0524-181 68

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-05-28 | Om webbplatsen