Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden 2011-05-25

1.
Miljö- och byggnämndens budget 2012 med plan 2013-2015.
Dnr MBN 2011-5

2.
Delårsbokslut januari-april 2011 för miljö- och byggnämnden.
Dnr MBN 2011-25

3.
Detaljplan för del av Ödsby 2:18.
MBN 2009-287

 
4.
Ändrad storlek för bygglovsbefrielse utanför planlagt område.
Dnr MBN 2011-20

5.
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Vadsholmen, Foss 10:1
Dnr MBN 2011-19

6.
Ansökan om bygglov för vindkraftverk, Svarteborg 1:65.
Dnr 2011-22

7.
Ansökan om bygglov för vindkraftverk, Ramberg 1:2.
Dnr MBN 2011-23

8.
Ansökan om bygglov för vindkraftverk, Haga 1:24
Dnr 2011-24


9.  
Anmälan av delegeringsbeslut.

10.
Meddelanden:

1. Information om kommunfullmäktiges beslut 2011-04-28:
- § 32 Ny plan - och byggtaxa i Munkedals kommun.
- § 28 Ny taxemodell för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt revidering av timavgift för tillsyn inom Munkedals kommun.
- § 29 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen inom Munkedals kommun.
- § 30 Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Munkedals kommun.
- § 31 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen inom Munkedals kommun.

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Onsdagen den 25 maj 2011 kl. 13.00
Thorildrummet
Kontakt
Kommunsekreterare
tel 0524-181 68

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen