Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden 2011-09-22

Ärenden

1
Utställning av förslag till detaljplan för Munkedal 1:6, 1:58 och del av 1:2 och 1:59, Önnebacka, Munkedals kommun.
Dnr MBN 2010-108, MBR 2011-0327
 
2.
Yttrande i mål ne M 3427-10, ansökan om tillstånd för uttag av bevattningsvatten ur Aspensjön samt tillstånd för anläggning av regleringsdamm/grunddamm i sjöns utlopp
Dnr MBN 2011-30, MBR 2011-0334
Fullständiga utställningshandlingar finns på kommunens webbplats: www.munkedal.se, under Bygga och bo/Samhällsplanering

 
3.
Utställning av förslag till detaljplan för Ödsby 2:18, Tungenäset, Munkedals kommun
Dnr MBN 2009-287, MBR 2009-149
Fullständiga utställningshandlingar finns på kommunens webbplats: www.munkedal.se, under Bygga och bo/Samhällsplanering

 
4.
Miljö- och byggnämndens delårsbokslut januari-augusti 2011
Dnr MBN 2011-25

 
5.
Redovisning av delegeringsbeslut

 
6.
Meddelanden.
 
- Information om aktuella ärenden - lägesbeskrivning

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Torsdagen den 22 september 2011
kl. 13.00, Thorildrummet
Kontakt
Kommunsekreterare
tel 0524-181 68
Nämndsekreterare
tel 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen