Startsida

Upplevd trygghet

Mått för uppföljning


Andelen kommuninvånare som upplever trygghet skall överträffa snittet i riket.

Prognos


Trenden är att befolkningen i Munkedal upplever att tryggheten har ökat sedan mätningen 2007. Givetvis hoppas vi på en fortsatt positiv utveckling. Det är dock viktigt att tänka på att resultatet kan påverkas mycket av händelser som ligger nära tiden för mätningen.

Nuläge


Diagrammet visar ett index som är sammaställt av resultatet från fyra olika frågor om upplevelsen av trygghet i medborgarundersökningen, SCB, 2011.

Sammanfattande kommentarer


Det är viktigt att människor som bor eller arbetar i Munkedals kommun skall kunna känna trygghet och säkerhet i sin vardag. För att leva upp till detta samarbetar kommunen aktivt i det lokala brottsförebyggande rådet som innefattar aktörer som t ex polis, skola, näringsliv och bostadsbolag.

Räddningstjänsten arbetar förebyggande för att minska antalet olyckor och i det skadeavhjälpande skedet begränsa följderna av det som inträffar.

I krishantering finns det inom de kommunala förvaltningarna resurser att tillgå för att hjälpa de som drabbas i krissituationer och vid extra ordinära händelser.

Trygghets- och säkerhetsarbetet kan indelas i tre områden: brottsförebyggande, skydd mot olyckor och krishantering.

 

Sidansvar: Christer Ökvist
Senast uppdaterad 2016-03-29

Kontakt

Säkerhetssamordnare
010-161 55 07

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-29 | Om webbplatsen