Startsida

Nöjd med inflytande

Mått för uppföljning


Senast 2025 ska invånarna i Munkedals kommun vara minst lika nöjda med möjligheten till inflytande som snittet i riket.

Prognos


Genom införande av nya arbetssätt bör mätvärdena påverkas positivt.

Nuläge


Diagrammet visar resultaten av medborgarundersökningarna 2007-2011. Målsättningen uppfylldes år 2011.

Diagram Invånare nöjda med inflytandet

Sammanfattande kommentarer


Målet uppnåddes i 2011 års mätning. Målet är nu att resultatet ska förbättras ytterligare vid nästa undersökningstillfälle. För att åstadkomma detta behöver medborgardialogen förbättras ytterligare. Från 2011 har en ny politisk organisation införts och fullmäktige har beslutat att pröva nya sätt för att fördjupa dialogen med medborgarna. Ett viktigt led i detta är inrättande av fullmäktigeberedningar som kommer att se över fullmäktiges interna arbetssätt men framför allt hur man kan skapa samtal kring viktiga framtidsfrågor för kommunen.  

Exempel på möjligheter för medborgarna att göra sin röst hörd och påverka, förutom genom de politiska partierna, är genom engagemang i bl.a. bygdeföreningar, skriva medborgarförslag och i synpunktshanteringen.

Sedan en tid har utredningen kallad Genomlysningen av välfärdssektorns verksamheter bl.a. bjudit in allmänhet och organisationer till ett antal träffar med olika teman för diskussioner om den framtida skolan och äldreomsorgen.

 

Sidansvar: Håkan Sundberg
Senast uppdaterad 2016-03-29

Kontakt
Kommunsekreterare
0524-181 68

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-29 | Om webbplatsen