Startsida

Nöjda brukare äldre- och handikappomsorgen

Mått för uppföljning


Senast 2025 ska minst 90 % av de som brukar äldre- och handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de får.

Prognos


Munkedal har redan idag ett resultat i brukarundersökningen som sammantaget ligger över rikssnittet. Arbetet fortsätter för att öka andelen som är nöjda genom en ökad fokusering på brukarperspektivet och på så sätt tydliggöra vad syftet med vårt arbete är. Att nå upp till vårt mål på 90% är inte omöjligt men kommer att kräva hårt arbete.

Nuläge


Diagrammet visar (%) hur nöjda brukarna är med hemvården i Munkedal 2011.
Undersökningen genomförs av Socialstyrelsen.
Diagram Nöjd med hemtjänsten

Nuläge


Diagrammet visar (%) hur nöjda brukarna är med äldreboendena i Munkedal 2011. Undersökningen genomförs av Socialstyrelsen.
Diagram Nöjd med äldreboende

Sammanfattande kommentarer


Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att genomföra brukarundersökningar. Syftet är att öka brukarinflytandet, följa upp och förbättra verksamheten samt göra jämförelser mellan olika kommuner. Brukarundersökningar skall fungera som ett underlag för brukares val av utförare inom vården och omsorgen om äldre. För att tillgodose behoven inom området genomför Socialstyrelsen den andra nationella brukarundersökningen i januari 2010.

Socialstyrelsengenomförde den första brukarundersökningen 2008. Då ingick mer än varannan brukare i undersökningen. Även i 2010 års brukarundersökning kommer mer än varannan brukare att ingå. Samtliga kommuner och stadsdelsnämnder kommer att vara representerade.
 
I Brukarundersökningen för 2008 redovisas resultatet på kommunnivå i tabellerna 7 och 9. Där ser man att Munkedal inom hemtjänsten har ett index på 76, vilket kan jämföras med rikets snitt på 73. I specificeringen ser vi att vi ligger högt på "bemötande" och "vårdinsatser" (85 resp. 86), och lågt på "Social samvaro och aktiviteter" (54).
Inom äldreboenden har Munkedal ett index på 73, vilket kan jämföras med rikets snitt på 70. I specificeringen ser vi att Munkedal ligger högt på Vårdinsatser, Trygghet i boendet och Boendemiljö (84, 83 resp. 82) medan vi ligger lågt på Maten och Social samvaro (53 resp. 54).

Sidansvar: Håkan Sundberg
Senast uppdaterad 2016-03-29

Kontakt

Markus Fjellsson, Utredningssekreterare
0524-181 44

Skiss Engang september visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-29 | Om webbplatsen