Startsida

Årsredovisning 2010

Sammanfattning
Munkedals kommun redovisar ett positivt resultat på 19 mnkr, och ett kommunkoncernresultat på 20,3 mnkr. Budgeterat resultat för Munkedals kommun var 5,1 mnkr vilket väl uppfylls. Av dessa 19 mnkr är 4,9 mnkr realisationsvinst vid försäljning av Brudåsvägen 22-26.

 
Den långfristiga låneskulden uppgår till 187,5 mnkr i kommunen, vilket är i nivå med föregående år. Investeringar har under året gjorts för 27,3 mnkr, vilket har varit självfinansierat och därför har låneskulden kunnat ligga kvar på samma nivå som tidigare. Inom kommunkoncernen uppgår låneskulden till 333,8 mnkr en ökning på 13,8 mnkr från föregående år.

 
Soliditeten i kommunen uppgår till 34,2%. Räknar man med ansvarsförbindelsen (intjänade pensioner innan 1997-12-31) uppgår soliditeten till -12,3 %. Pensionsskulden är 223,2 mnkr per december 2010. Detta är förbättringar jämfört med föregående år då soliditeten var 30,6 % respektive -18,3 %. Fram till 2015 har kommunfullmäktige satt upp ett mål att soliditeten skall vara 35 %, vilket kommunen nu närmar sig. I kommunkoncernen uppgår soliditeten till 26,8 % vilket är något bättre än föregående års soliditet på 25,4 %.

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens politiker och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomiavdelning för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksam-hetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisning
Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010PDF (pdf, 1.9 MB)

Revisionsrapport
Revisionsberättelse 2010
Revisionsrapport 2010PDF (pdf, 753.4 kB)

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2017-03-20

Kontakt

Ekonomichef
Ulrika Gellerstedt
Telefon: 0524-184 49

Tidigare års

redovisningar

Sammanfattning nyckeltal
   
20102009
Skattesats, mkr 22:76 22:76
Årets resultat, mkr 19 8
Investeringsvolym, mkr 26 44
Låneskuld, mkr 188 188
Soliditet, % 34 31
   
Sammanfattning kommunkoncernen  
20102009
Årets resultat, mkr 20 8
Låneskuld, mkr 334 320
Soliditet, % 27 25

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-20 | Om webbplatsen