Startsida

Årsredovisning 2011

Sammanfattning
Munkedals kommun redovisar ett positivt resultat på 7,2 mnkr, och ett kommunkoncernresultat på 7,6 mnkr. Budgeterat resultat för Munkedals kommun var 2,3 mnkr vilket väl uppfylls. Av dessa 7,2 mnkr är 0,2 mnkr realisationsvinst.

Den totala låneskulden uppgår till 205,2 mnkr i kommunen, vilket är 17,7 mnkr högre än föregående år. Investeringar har under året gjorts för 20,1 mnkr, vilket har varit självfinansierat, däremot har det varit likviditetsproblem i kassan som har gjort att låneskulden har ökat. Inom kommunkoncernen uppgår låneskulden till 352,2 mnkr en ökning på 18,4 mnkr från föregående år.

Soliditeten i kommunen uppgår till 34,9 %, föregående år var den 34,2 % så en liten förbättring. Räknas ansvarsförbindelsen med (intjänade pensioner innan 1997-12-31) uppgår soliditeten till - 15,3 %, vilket är en försämring med 3,0 procentenheter. Förändringen beror på ändrade förhållande vid beräknande av pensionsskulden.

Fram till 2015 har kommunfullmäktige satt upp ett mål att soliditeten skall vara 35,0 %, vilket kommunen nu närmar sig. I kommunkoncernen uppgår soliditeten till 27,6 % vilket är något bättre än föregående års soliditet på 26,8 %.

Pensionsskulden är 246,3 mnkr per december 2011.

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens politiker och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomiavdelning för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisning
Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011PDF (pdf, 3.5 MB)

Revisionsrapport
Revisionsberättelse 2011
Revisionsrapport 2011PDF (pdf, 730.6 kB)

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-25

Kontakt

Ekonomichef
Ulrika Gellerstedt
Telefon: 0524-184 49

Tidigare års

redovisningar

Sammanfattning nyckeltal
   
20112010
Skattesats, mkr 22:76 22:76
Årets resultat, mkr 7,219,0
Investeringsvolym, mkr 20,127,3
Låneskuld, mkr 205188
Soliditet, % 34,934,2
   
Sammanfattning kommunkoncernen  
20112010
Årets resultat, mkr 7,620,3
Låneskuld, mkr 352,2333,8
Soliditet, % 27,626,8

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-25 | Om webbplatsen