Startsida

Årsredovisning 2012

Sammanfattning
Munkedals kommun redovisar ett positivt resultat på 11,6 mnkr, och ett kommunkoncernresultat på 12,3 mnkr. Budgeterat resultat för Munkedals kommun var 1,7 mnkr vilket väl uppfylls. Av dessa 11,2 mnkr är 0,4 mnkr realisationsvinst.

Den totala låneskulden uppgår till 205,2 mnkr i kommunen, vilket är på samma nivå som föregående år. Investeringar har under året gjorts för 32,6 mnkr, vilket trots det goda resultatet är för mycket för att kunna vara självfinansierat. Inom kommunkoncernen uppgår låneskulden till 353,4 mnkr en ökning på 1,2 mnkr från föregående år.

Soliditeten i kommunen uppgår till 36,5 %, föregående år var den 34,9 %, vilket är en liten förbättring. Räknas ansvarsförbindelsen med (intjänade pensioner innan 1997-12-31) uppgår soliditeten till — 10,8 %, vilket är en förbättring med 4,5 procentenheter. Fram till 2015 har kommunfullmäktige satt upp ett mål att soliditeten skall vara 35,0 %, vilket kommunen i år har uppnått. I kommunkoncernen uppgår soliditeten till 28,6 % vilket är något bättre än föregående års soliditet på 27,6 %. Pensionsskulden är 236,4 mnkr per december 2012.

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens politiker och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomiavdelning för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisning
Årsredovisning 2012 framsida

Årsredovisning 2012PDF (pdf, 9.2 MB)

Revisionsrapport
Revisionsberättelse 2012
Revisionsrapport 2012PDF (pdf, 744.5 kB)

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-25

Kontakt

Ekonomichef
Ulrika Gellerstedt
Telefon: 0524-184 49

Tidigare årsredovisningar

Sammanfattning nyckeltal
   
20112012
Skattesats, mkr 22,7622,33
Årets resultat, mkr 7,211,2
Investeringsvolym, mkr 20,132,6
Låneskuld, mkr 205205,2
Soliditet, % 34,936,5
   
Nyckeltal kommunkoncernen  
20112012
Årets resultat, mkr 7,612,3
Låneskuld, mkr 352,2353,4
Soliditet, % 27,628,6

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-25 | Om webbplatsen