Startsida

Årsredovisning 2013

Sammanfattning

Munkedals kommun redovisar ett positivt resultat på 10,6 mnkr, och ett kommunkoncernresultat på 11,3 mnkr. Budgeterat resultat för Munkedals kommun var 0,5 mnkr vilket väl uppfylls. Av dessa 10,6 mnkr är 0,1 mnkr realisationsvinst och 9,4 mnkr återbetalning från AFA försäkring avseende premier som kommunen betalade in under 2005-2006.

Den totala låneskulden uppgår till 205,2 mnkr i kommunen, vilket är på samma nivå som föregående år. Investeringar har under året gjorts för 36,2 mnkr, vilket trots det goda resultatet är för mycket för att kunna vara självfinansierat. Inom kommunkoncernen uppgår låneskulden till 367,4 mnkr en ökning på 14,0 mnkr från föregående år.

Soliditeten i kommunen uppgår till 37,6 %, föregående år var den 36,5 %, vilket är en liten förbättring. Räknas ansvarsförbindelsen med (intjänade pensioner innan 1997-12-31) uppgår soliditeten till – 12,3 %, vilket är en försämring med 1,5 procentenheter. Fram till 2015 har kommunfullmäktige satt upp ett mål att soliditeten skall vara 35,0 %, vilket kommunen i år har uppnått. I kommunkoncernen uppgår soliditeten till 29,8 % vilket är något bättre än föregående års soliditet på 28,6 %. Pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelsen är 262,2 mnkr per 31 december 2013.

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens politiker och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomiavdelning för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisning
Årsredovisning 2013 framsida

Årsredovisning 2013PDF (pdf, 17.4 MB)


Revisionsrapport
Revisionsberättelse 2012

Revisionsrapport 2013PDF (pdf, 348.8 kB)

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-25

Kontakt

Ekonomichef
Ulrika Gellerstedt
Telefon: 0524-184 49

Tidigare årsredovisningar

Sammanfattning nyckeltal
   
20122013
Skattesats, kr 22,3322,83
Årets resultat, mkr 11,210,6
Investeringsvolym, mkr 32,636,2
Låneskuld, mkr 205,2205,2
Soliditet, % 36,537,6
   
Nyckeltal kommunkoncernen  
20122013
Årets resultat, mkr 12,311,3
Låneskuld, mkr 353,4367,4
Soliditet, % 28,629,8

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-25 | Om webbplatsen