Startsida

Årsredovisning 2014

Sammanfattning

Munkedals kommun redovisar ett negativt resultat på -1,9 mnkr, och ett kommunkoncernresultat på -0,3 mnkr. Budgeterat resultat för Munkedals kommun var 5,1 mnkr vilket ger en budgteavvikelse på 7,0 mnkr.

Den totala låneskulden uppgår till 205,2 mnkr i kommunen, vilket är på samma nivå som föregående år. Investeringar har under året gjorts för 36,2 mnkr, vilket trots det goda resultatet är för mycket för att kunna vara självfinansierat. Inom kommunkoncernen uppgår låneskulden till 397,8 mnkr en ökning på 30,4 mnkr från föregående år.

Soliditeten i kommunen uppgår till 37,0 %, föregående år var den 37,6 %, vilket är en försämring. Räknas ansvarsförbindelsen (intjänade pensioner innan 1997-12-31) med uppgår soliditeten till – 10,2 %, vilket är en förbättring med 2,1 procentenheter. 2014 har kommunfullmäktige satt upp ett mål att soliditeten skall vara bättre än föregående år, vilket kommunen i år inte har uppnått. I kommunkoncernen uppgår soliditeten till 27,8 % vilket är sämre än föregående års soliditet på 29,8 %. Pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelsen är 249,8 mnkr per 31 december 2014.

Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.

Årsredovisning
Årsredovisning 2014 framsida

Årsredovisning 2014PDF (pdf, 25.4 MB)


Revisionsrapport
Revisionsberättelse 2012

Revisionsrapport 2014PDF (pdf, 278.2 kB)

Sidansvar: Marie Kvist
Senast uppdaterad 2016-04-25

Kontakt

Ekonomichef
Ulrika Gellerstedt
Telefon: 0524-18449

Tidigare årsredovisningar

Sammanfattning nyckeltal
   
20132014
Skattesats, kr 22,8322,83
Årets resultat, mkr 10,6-1,9
Investeringsvolym, mkr 36,223,5
Låneskuld, mkr 205,2205,2
Soliditet, % 37,637,0
   
Nyckeltal kommunkoncernen  
20132014
Årets resultat, mkr 11,3-0,3
Låneskuld, mkr 367,4397,8
Soliditet, % 29,827,8

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-25 | Om webbplatsen