Startsida

Budget - Mål- och resursplan

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Munkedals kommun har definierat termen "god ekonomisk hushållning" som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Budgeten, dvs mål-och resursplanen (MRP) är ett av de viktigaste verktygen för styrning och ledning i Munkedals kommun. I MRP ingår sammanfattning av:

  • Omvärldsanalys
  • Kommunfullmäktiges politiska inriktiningsmål (finansiella och för verksamheten)
  • Planeringsförutsättningar (finansiella politiska resultatmål KS, befolkningantaganden, tidsplan för budgetprocessen)
  • Utdebitering
  • Investering
  • Budgetramar för nämnderna
  • Nämndernas politiska resultatmål 
  • Konsekvenser av mål och ramar

Process

Kommunfullmäktige fastställer senast i juni månad den budget (MRP) inom vilken verksamheten ska bedrivas och alla kostnader ska täckas. Budgeten är alltid överordnad målen. 

Kommunfullmäktige fastställer utdebitering, budgetanslag för respektive nämnd samt investeringsbudget. De fastställer även nämndernas resultatmål inkl.mått som arbetats fram utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt.

Styrmodell

Förvaltningen har under 2013 arbetat fram förslag till uppdaterad styrmodell. Första året som denna modell tillämpas är inför budget 2015. Inför nästa mandatperiod kommer modellen att tillämpas fullt ut, det innebär att nästa planeringsperiod gäller 2016-2019, med övervältring med ett år på nästkommande mandatperiod. I och med detta kommer kommunens budgetdokument heta mål och resursplan (MRP). Från och med budget 2016 kommer kommunen arbeta med tvåårsbudget. Detta innebär att budgetramarna och mål fastställs för 2016 och 2017 vid ett och samma tillfälle. Beslut för 2017 kommer att vara styrande för verksamheten trots att mål och budgetprocess görs årligen. Inför 2017 kan det bli aktuellt med omprövningar av de olika verksamheternas resurstilldelning beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad gäller finansiering, lagstiftning, befolkning mm.

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad  2017-03-16

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-17 | Om webbplatsen