Startsida

Mål och Resursplan 2015-2017, Budget 2015

Kommunala utdebiteringen

Den kommunala utdebiteringen sänktes med 15 öre för år 2015 och blir 22,68 kronor.

Finansiella resultatmål

Budgeterat resultat för 2015 är 1,4 miljoner kronor (0,25 %).                        I budgetförutsättningarna var målet 2 % av skatter och bidrag (11,0 mnkr) dock reviderades målet av kommunfullmäktige 2014-11-27 då 9,6 mnkr utökade kommunstyrelsens ram för uppkommna obalander i verksamheten.

Finansiella inriktningsmål är antagna och gäller för perioden 2015-2019, där bugeterat resultat på lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande tillskatteintäkter och generella statsbidrag, uppgå till 2 %.

Verksamhetens mål

Förvaltningen har arbetat fram förslag till uppdaterad styrmodell som antogs i nov 2013. Första året som denna modell tillämpas är inför budget 2015.

Verksamhetens inriktningsmål utgår från vision 2025. Verksamhetens inriktningsmål ska ge en allmän inriktning för verskamheten under de kommande fyra åren och beslutas av kommunfullmäktige. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål tar nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare fram resultatmål med utgångspunkt av de preliminära ramarna. Dessa mål visar för förvaltningen vad som ska göras. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara.  Under hösten arbetar versksamheten med att bryta ner nämndens resultatmål till sina verksamhetsmål, och därefter till aktiviteter på enhetsnivå. 

Budgetförutsättningar

Alla nämnder kompenseras för beräknade löneökningar, prisökning och kapitalkostnader. Centralt avsatt 14,0 mnkr.

Nämndernas ekonomiska ramar


Kommunstyrelsen ram

Kommunstyrelsenhar fått en ökad ram år 2015 jämfört med år 2014 med 2,6 miljoner kronor. Av dessa är det främst tilläggsanslag på 9,6 mnkr för uppkommna obalanser inom sektor stöd och vård & omsorg, anpassning 5,6 mnkr är fördelade på alla verksamheter. Organisatonsförändring då fysisk planering flyttats till Byggnadsnämnd 1,4 mnkr.

Gemensama driftorganisationer under Kommunstyrelsen

  • Utökning av medlemsavgift på 0,014 mnkr till räddningstjänstförbundet Mitt Bohsulän.
  • IT-verksamheten har en oförändrad ram.
  • Miljöverksamheten har en oförändrad ram.

Byggnadsnämndens ram

Byggnadsnämnden har fått en ökad ram år 2015 jämfört med år 2014 med 1,4 mnkr. Orsaken till ökningen är främst att fysisk planering har flyttats från kommunstyrelsen därav en ökad ram. Anpassning av ram var på 0,006 mnkr.

Smånämndernas ram

Övriga nämnder har Valnämnden som fått en minskad ram 0,400 mnkr samt Överförmyndarnämnden som fått ökad ram för kompensation avuppräkning med 0,130 mnkr.

Kommunfullmäktiges antagna finansiella resultatmål
    
Mnkr201420152016
Skattesats, kr22:8322:68oförändrat
Resultatmål. 0,25 % av skatter och bidrag , mnkr 20155,11,411,4
Investeringmål, nettoinvesteringar max, mnkr 29,24030
Soliditet: Positiv soliditetsutveckling, bättre än föregående år37,6+0,8+0,8
Verksamhetens nettokostnadsandel högst 98%989898
Minskad pensionsskuld. Avsättning under mandatperioden, mnkr10--
Fördelning av kommunbidrag år 2015
   
Kommunbidrag (Mnkr)20142015
Kommunstyrelsen

516,4

519,0

varav räddningtjänst9,49,4
varav It verksamhet4,64,6
varav miljönämnd2,12,1
Byggnadsnämnden0,61,9
Kommunfullmäktige0,90,9
Revisionen0,70,7
Överförmyndarnämnden0,80,9
Valnämnden0,40
Lönenämnd2,72,4

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen