Startsida

Mål och Resursplan 2016-2019, Budget 2017

Kommunala utdebiteringen

Den kommunala utdebiteringen uppgår till 23,63 kronor för år 2016. Inför 2017 beslutades den vara oförändrad. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-01 §18 kommunens mål och resursplan för 2016-2019, budget 2017. De finansiella resultatmålen är nedbrutna utifrån Kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella inriktningsmål är antagna och gäller för perioden 2017-2019. Hela kommunens budgethandling hittar du i högerspalten.

De finansiella och verksamhetens långsiktiga mål finns i underliggande flikar.

Finansiella inriktningsmål 2017-2019

Verksamhetens inriktningsmål för 2017-2019

Nämndernas ekonomiska ramar

Alla nämnder kompenseras för beräknade löneökningar, prisökning och kapitalkostnader. Avsättningen för detta är 17,5 mnkr som fördelas ut till nämnderna under året.

Obalanser i verksamheterna

Kommunen visade på en obalans gentemot budget i delårsboksluten
2016. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra kommunstyrelsen att presentera ett åtgärdsförslag för att få budgetbalans. Totalt  beslutades 10,85 mnkr i åtgärder helårseffekt år 2018. För 2017 ska 9,95 mnkr få effekt.

Kommunstyrelsen ram

Kommunstyrelsen har fått en ökad ram år 2017 jämfört med år 2016 med 10,8 mnkr utöver de centralt avsatta pris -och löneuppräkningssumman.

Främsta utökning av ram är till individ och familjeomsorgen på 6 mnkr
samt till lokaler Dingle 5,4 mnkr. En annan satsning var att utöka ramen för
kostenheten för att öka lunchpriset med 2 kr/portion inom skolan.

Byggnadsnämndens ram

Byggnadsnämnden ram för år 2016-2017 är oförändrad. Endast kompensation för löneökningar och prisökning.

Lönenämnden​s ram

​Lönenämnden har en minskad ram på 0,160 mnkr (1% av totala budgeten), varav Munkedals del är 0,053 mnkr. kompensation för pris och löneökning kompenseras.

Smånämndernas ram

Övriga nämnder har oförändrad ram för åren 2017. Endast kompensation för  prisökningar.

Kommunfullmäktiges antagna finansiella resultatmål

 

 

Mnkr

2017

Årets resultat ska uppgå till 2 % av skatter intäkter och generellt statsbidrag, mnkr

12,6

Effektiviseringsmål


Verksamhetens nettokostnad för individ och familjeomsorgen ska minska. utgångsvärde 2015: 51,6 mnkr

Mindre än 51,6 mnkr

Investeringsmål


Självfinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

100%

Soliditetsmål


Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr. Amortering (mnkr)

     4,3


 

Befolkningsantagande

10 220

Beslutad skattesats, kr

23:63

 

Fördelning av kommunbidrag år 2016 och 2017

 

 

 

Kommunbidrag (Mnkr)

2016

2017

Kommunstyrelsen varav

567,4

590,2

Kommunstab

45,8

58,9

Sektor Samhällsbyggnad

90,3

98,6

Sektor Omsorg

224,6

224,9

Sektor Barn och Utbildning

206,9

208,2

Byggnadsnämnden

2,0

2,0

Kommunfullmäktige

0,9

0,9

Revisionen

0,7

0,7

Överförmyndarnämnden

0,9

0,9

Valnämnden

0

0

Lönenämnd

2,5

2,5

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2017-03-15

Kontakt

Ulrika Gellerstedt Ekonomichef
Telefon: 0524-184 49

Maria Strömberg Controller
Telefon: 0524-183 75

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-20 | Om webbplatsen