Startsida

Finansiella inriktningsmål

God ekonomisk hushållning

Utgångspunkten är de antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Där anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som gäller över mandatperioden.

Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Målen ska följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut. Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten i årsboksluten och i delårsrapporterna och bedöma om de är förenliga med beslutade finansiella målen.

Inför varje budgetår kommer i mål- och resursplanen (MRP) att anges finansiella resultatmål (kortsiktiga) utifrån de finansiella inriktningsmålen. 

Kommunfullmäktiges antagna finansiella inriktningsmål

Mnkr

2017

Resultatmål


På lång sikt ska det genomsnittlinga resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 %

2%Investeringsmål


Självfinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

100%Soliditetsmål


Soliditeten ska förbättras

    

 

Kommunfullmäktiges antagna finansiella resultatmål

Mnkr

2017

Resultatmål 

2%

Årets resultat ska uppgå till 2 % av skatter intäkter och generellt statsbidrag, mnkr

12,6 mnkr

Effektiviseringsmål


Verksamhetens nettokostnad för individ och familjeomsorgen ska minska. utgångsvärde 2015: 51,6 mnkr

Mindre än 51,6 mnkr

Investeringsmål


Självfinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

100%

Soliditetsmål


Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr. Amortering (mnkr)

     4,3


 

Befolkningsantagande

10 220

Beslutad skattesats, kr

23:63

 

Sidansvar: Controller Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2017-03-15

Kontakt

Ekonomichef: Ulrika Gellerstedt 0524-18449 eller Controller: Maria Strömberg 0524-18375


Länkar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och hantering (RUR) 20170301§17.pdf 408.7 kB 2017-03-06 16.05
God ekonomisk hushållning och riktlinjer för resultatutjämningsreserv

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-20 | Om webbplatsen