Startsida

Internkontrollplaner 2015

Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen.

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen.

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm.

Rapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen.

Återrapportering sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.

Kommunstyrelsen har antagit internkontrollplaner för 2015 för kommunstyrelsens sektorer: Barn och Utbildning, Vård och omsorg, Stöd, Samhällsbyggnad, Kommunledningskontoret och lönenämnden.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar internkontrollplanen för 2015 i mars-2015.

It-nämnden antar sin internkontrollplan 18/2-2015.

Antagna internkontrollplaner 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen protokoll 20141203 §212 Internkontrollplaner 2015.pdf 532.8 kB 2015-01-15 14.02
Lönenämnden protokoll 20141111 §17 internkontollplan 2015.pdf 89 kB 2015-01-15 14.03
Förslag IT-nämnd internkontrollplan 2015.pdf 107.4 kB 2015-01-15 14.05

Genomförd internkontroll återrapportering 2015 


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Uppföljning internkontroll Kommunstyrelsen och gem.nämnder 2015-12-16 §240.pdf 1.3 MB 2016-02-05 11.39

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Ekonomichef
Telefon: 0524-184 49

Controller
Telefon: 0524-183 75

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen