Startsida

Internkontrollplaner 2016

Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen.

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen.

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm.

Rapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen.

Återrapportering sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.

Kommunstyrelsen har godkänt förslag till internkontrollplaner för 2016 den 2015-12-16 §241 för: Kommunstyrelsens sektorer: Barn och Utbildning, Vård och omsorg, Stöd, Samhällsbyggnad, kommunledningskontoret och byggnadsnämd.

Kommunstyrelsen godkände internkontrollplaner från de gemensamma nämnderna (SML) Lönenämnd, IT-nämnd, Mijönämnd i mellersta Bohusläns förslag.

Uppföljning av internkontrollplanerna har skett till Kommunstyrelsen 2016-12-14 §184.

Antagna internkontrollplaner för 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Internkontrollplan 2016 Kommunstyrelsen, byggnadsnämnd och gemensamma nämnder 2015-12-16 §241.pdf 1.1 MB 2016-02-05 11.52

Uppföljning och återrapportering av granskning 2016

En återrapport har upprättats för varje internkontrollplan. Varje punkt på planerna har en bedömning gjorts utifrån att;

  • Kontrollområdet fungerar
  • Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas
  • Kontrollområdet fungerar inte
Av återredovisningen av 34 granskningsområden framgår det att inom sju områden inte fungerar. I huvudsak beror detta på att granskningarna inte har genomförts. Därför föreslås i dessa fall att dessa granskningspunkter överförs till 2017 års internkontrollplaner.Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av internkontrollarbetet för:
  • Kommunstyrelsens verksamhet 2016
  • Byggnadsnämndens verksamhet 2016
  • It-nämndens verksamhet 2016
  • Kommunstyrelsen noterar att miljönämnden i mellersta Bohuslän inte inkommit med en återrapport av uppföljning av internkontrollplan för 2016 och uppmanar dem att inkomma med återrapport för 2016.

Genomförd internkontroll återrapportering 2016Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Uppföljning av interkontrollplan 2016 Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnd och gem.nämnder 2016-12-14§ 184.pdf 1 MB 2017-03-15 11.01

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad: 2017-03-15

Kontakt

Ekonomichef
Telefon: 0524-184 49

Controller
Telefon: 0524-183 75

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-15 | Om webbplatsen