Startsida

Internkontrollplaner 2017

Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen.

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen.

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm.

Rapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen.

Återrapportering sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.

Kommunstyrelsen har godkänt förslag till internkontrollplaner för 2017 2016-12-14 §185 för: Kommunstyrelsens sektorer: Barn och Utbildning, Omsorg, Samhällsbyggnad, kommunledningskontorets verksamheter.

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplaner för:

  • Byggnadsnämdens verksamhet 2017
  • Munkbo AB 2017
  • Lönenämndens verksamhet 2017
  • IT-nämndens verksamhet 2017
  • Noterar att miljönämnden i mellersta Bohusläns inte inlämnat förslag till internkontrollplaner för 2017. kommunstyrelsen uppmanar miljönämnden i mellersta Bohuslän att inkomma med internkontrollplan för 2017

Antagna internkontrollplaner för 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Internkontrollplaner 2017 för Kommunstyrelsen, byggnadsnämnd, gemensamma nämnder och Munkbo AB 2016-12-14 §185.pdf 1.3 MB 2017-03-15 11.17

Uppföljning av granskning 2017

En återrapport har upprättats för varje internkontrollplan. Varje punkt på planerna har en bedömning gjorts utifrån att;

  • Kontrollområdet fungerar
  • Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas
  • Kontrollområdet fungerar inte
Återrapporteringen för 2017 granskning sker 2017-12-14 i Kommunstyrelsen.

Genomförd internkontroll återrapportering 2017Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2017-03-15

Kontakt

Ekonomichef
Telefon: 0524-184 49

Controller
Telefon: 0524-183 75

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-15 | Om webbplatsen