Startsida

Reglemente för intern kontroll


Antagen av KF 2003-06-18 § 22
SYFTE MED REGLEMENTET
1 § Syfte
Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppfylls:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

ORGANISATION AV INTERN KONTROLL
2 § Styrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid ska förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.

3 § Nämnderna
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:
• en organisation upprättas för den interna kontrollen.
• regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

4 § Förvaltningschefen
Inom nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. I detta ansvar ligger att vederbörande ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Reglerna ska antas av respektive nämnd. Förvaltningschefen svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarligare brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden.

5 § Verksamhetsansvariga
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt ska informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka föra att de anställda arbetar mot uppställda mål och arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som nämnden utsett.

6 § Övriga anställda
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning.
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som nämnden utsett.

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL
7 § Styrning och uppföljning av intern kontroll
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.

8 § Intern kontrollplan
Nämnderna ska varje år antaga en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Internkontrollplan skall minst innehålla:
• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
• Till vem uppföljningen ska rapporteras.
• När rapportering ska ske.
• Genomförd riskbedömning.

9 § Uppföljning av intern kontrollplan
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen.

10 § Nämndens rapportskyldighet
Nämnden ska senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

11 § Styrelsens skyldigheter
Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana.
Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.

Sidansvar: Maria Strömberg

Länkar

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-05-21 | Om webbplatsen