Startsida

Utvecklingsmedel

Folkhälsopolitiska rådet sätter av ca 400 000 kr årligen för utvecklingsprojekt inom folkhälsoområdet. Utvecklingsmedel kan sökas av kommunala verksamheter och övriga offentliga aktörer, samt föreningar och frivilligorganisationer.

Ansökningar om utvecklingsmedel behandlas en gång om året och gäller för nästkommande års budget. 2017 års budget är därmed redan beslutad och fördelad. 

Folkhälsopolitiska rådet beslutar inför varje ansökningsperiod vilka områden som ska prioriteras och som man kan söka pengar inom.

Prioriterande områden 2018-2020

Folkhälsopolitiska rådet har pekat ut följande prioriterade områden för perioden 2018-2020:

Goda uppväxtvillkor

 • Fler elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg.
 • Fler elever som går vidare till eftergymnasial utbildning.
 • Implementera Barnkonventionen i kommunens verksamheter.
 • Utveckla kommunens arbete med förebyggande arbete för barn och unga.

Goda levnadsvanor

 • Minskad andel i befolkningen med övervikt och fetma.
 • Minskad alkoholkonsumtion bland unga.
 • Utveckla kommunens arbete med goda levnadsvanor bland barn och unga.
 • Utveckla kommunens arbete med goda levnadsvanor i socioekonomiskt svaga grupper.

Kriterier

 • Utvecklingsarbetets syfte ska ligga i linje med folkhälsopolitiska rådets prioriteringar enligt ovan.
 • Utvecklingsarbetet ska vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på grupp- eller befolkningsnivå.
 • Bidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet.
 • Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan verksamhet.
 • Ansökande organisation ska visa på hur utvecklingsarbetet, under förutsättning att det faller väl ut, har förutsättningar för fortsättning inom ordinarie verksamhet efter bidragstiden.
 • I planering av utvecklingsarbetet ska hänsyn tas till hälsans ojämlika fördelning i befolkningen/målgruppen.
 • Utvecklingsmedel kan med fördel sökas för insatser över flera år.


Ansökan inför budget 2018 ska vara folkhälsopolitiska rådet tillhanda senast 22 augusti 2017. Ansökningsmall finns i rutan till höger.

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2017-01-24

Kontakt

Catharina Sundström
Folkhälsostrateg

Telefon: 0524-181 71
E-post:catharina.sundstrom@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-01-24 | Om webbplatsen