Startsida

Projekt Benchmarking norra Bohuslän

Benchmarkingarbetet omfattar följande områden:
 • Finansiella jämförelser
 • Barnomsorg och grundskola
 • Äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg
 • VA-verksamhet
 • Personal
 • Forskning och projekt
 • Upphandling och inköp
 • Övrigt samarbete

Bakgrund

Kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad och Lysekil i Norra Bohuslän är en naturlig region för olika typer av samarbete. Kommunerna är ganska lika både i struktur och i invånarantal. Det finns en hel del samarbete mellan kommunerna, bland annat inom räddningstjänst, renhållningsverksamhet och inköpsverksamhet. Dessutom sker en kontinuerlig dialog och regelbundna träffar hålls via olika grupperingar som till exempel kommunalråd, kommunchefer, ekonomichefer, ekonomer, förvaltningschefer, IT-ansvariga och personalchefer.

Trots den geografiska närheten, den likartade strukturen och likartade invånarantalet så är den ekonomiska situationen mycket olika i kommunerna, spännvidden mellan högsta och lägsta skatteuttag är stor och skillnaderna i verksamheternas kostnader, enligt SCB:s statistik, är omfattande.

Ett sätt att försöka finna förklaringar till ovanstående olikheter är att systematiskt göra jämförelser mellan de fem nordbohuslänska kommunerna.

Syfte

Syftet med benchmarkingprojektet är:

 • att arbeta fram kvalitetssäkrade jämförelsetal inom olika verksamheter.
 • att ge uppslag till kvalitetsförbättringar och förnyelse av  kommunernas verksamhet.
 • att finna förklaringsfaktorer till varför spännvidden är så stor mellan kommunerna avseende skatteuttag, ekonomisk ställning samt kostnader för olika verksamheter.
 • att implementera en arbetsmetodik inom benchmarkingområdet som kan fortsätta med kontinuitet efter projekttidens slut mellan de deltagande kommunerna.
 • att "lära" av varandra.
 • att finna ingångar till ytterligare samarbete inom olika verksamheter.

Andra projekt

-SKL´s kvalitetsnätverk

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år kvalitetsmätningen Kommunens kvalitet i korthet. Resultatet beskriver kommunens servicekvalitet på ett överskådligt sätt ur ett medborgarperspektiv. Framförallt är syftet att ge kommuninvånarna kunskap om vad de får för sina skattepengar och möjlighet att diskutera detta med kommunens politiker. Dessutom kan kommunens verksamheter använda resultaten till att genomföra förbättringar och i sin styrning.

Kvalitet i korthet består av ett fyrtital mått som handlar om tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.

Forskningsprojekt


Ett av syftena med benchmarkingprojektet är att finna förklaringsfaktorer till varför spännvidden är så stor mellan kommunerna avseende skatteuttag, ekonomisk ställning samt kostnader för olika verksamheter.

De kommuner som deltar i benchmarkingprojektet är samtliga medlemmar i Kommunforskning i Väst (KFI). KFI har genomfört ett antal studier av kommuner och landsting som bland annat syftat till att finna förklaringsfaktorer till de studerade kommunernas ekonomiska situation.

KFI har under åren 2002-2004 genomfört en studie av kommunerna i Norra Bohuslän. Studien har varit ett viktigt komplement till det pågående benchmarkingprojektet och har gett ytterligare kunskap om förklaringsfaktorer till den ekonomiska situationen i de olika kommunerna och kan därmed ge underlag för lärande, kvalitetsförbättringar samt kostnadsminskningar.

Organisation

En styrgrupp har inrättats där ekonomicheferna från respektive kommun ingår. Styrgruppens uppgift är att samordna projektet och arbetsgruppernas arbete. Styrgruppen rapporterar till kommunstyrelsen.

För varje delområde finns verksamhetsgrupper som arbetar med jämförelser inom sina respektive områden. Dessa grupper kan bestå av förvaltningschefer, ekonomier, personalhandläggare och andra verksamhetsföreträdare.

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-10-17

Länkar
Benchmarking norra Bohuslän

Benchmarking Norra Bohuslän 2015PDF (pdf, 3.7 MB)

Benchmarkinig Norra Bohuslän 2013PDF (pdf, 9.2 MB)

Benchmarking Norra Bohuslän 2012PDF (pdf, 1 MB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-10-17 | Om webbplatsen