Startsida

Effektivitet

Frågor om kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat man får ut av nedlagda kostnader: Alltså hur mycket man får för pengarna.

Det man tittar på är vilken service verksamheten erbjuder, vad det kostar per brukare eller enhet samt hur nöjda brukarna är med den service som erbjuds. Undersökningen gäller skolan, särskilt boende, hemtjänst samt grupp och serviceboende enligt LSS.

Sammanfattning

Inom område effektivitet finns sexton mått fördelade inom olika verksamhetsområden.


Skolan:
MåttÅr201220132014
17Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (tkr)117,7118,7118,4
18Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (%)748892
18 bVilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (%)745958
19Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. (Elev i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram) (%)80,786,884,8
20Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 (andel %)-mäter egenmäter egen
21Kostnad per betygspoäng. (kostnadseffektivitet inom skolan) (kr)390 355344
22Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen. (%)827988
23Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram. (kr)18 900 20 94213 105

Trend

pil snett upp åt höger
pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger

Mått 20 mäter Munkedal själva tillsammans med 7 andra kommuner. V8:s mjukenkät visar att Munkedals kommun ligger över snittet inom samtliga mätområden.

Frågor som; jag känner mig trygg i skolan, jag upplever att jag kan påverka skolarbetet, jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena, jag upplever arbetsro på lektionerna, jag får det stöd jag behöver för att klara studierna, jag är nöjd med min arbetsinsats mm.


Särskilt boende:
MåttÅr201220132014
24Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av kommunen? (%)535555
25Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (tkr)632,7666,7698
26Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (%)82-77

Trend

pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger

Mått 24, serviceutbudet på särskilt boende, består i en sammanvägning av följande faktorerExcel (excel, 341 kB) som ha stor betydelse för de äldre.

Nöjdheten och kostnaden inom särskilda boendet är oroväckande. Munkedal ligger relativ högt jämfört med andra kommuner i Sverige. Munkedals siffra har korrigerats från 865 tkr/plats till 698 tkr/plats pga av verksamheten inrapporterat fel antal boenden. Dock ligger Munkedal över genonsnittet som  är 689 tkr och nöjda brukare är genomsnittet 84 %.

Hemtjänst och grupp- och serviceboende enligt LSS:
MåttÅr201220132014
27Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? (%)677061
28Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (tkr)208,8231,1261
29Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (%)969497
30Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp och serviceboende?697872

Trend

pil snett upp åt höger
Pil snett upp åt höger
Pil snett ned åt höger
Pil snett upp åt höger

Mått 27, omsorgs- och serviceutbudet i hemtjänsten, består av en sammanvägning avföljande faktorerExcel (excel, 341 kB) visar vilka prioriteringar som gjorts.

Mått 30, Serviceutbudet inom LSS boenden, består av en sammanvägning av  följande faktorerExcel (excel, 341 kB)


Socialtjänstens ungdomsarbete:
MåttÅr201220132014
31Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. (%)100100-

Trend

Vad betyder färgerna?
Bästa gruppen
Näst bästa gruppen
Näst sämsta gruppen
Sämsta gruppen

Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen. Siffrorna i rutorna visar kommunens förändring mellan åren.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Kontakt

Controller 0524-18375
Verksamhetsutvecklare 0524-18449

Länkar

Resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2014PDF (pdf, 6.3 MB)

SKLs hemsidalänk till annan webbplats finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Foto på en pojke som gör en skoluppgift

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen