Startsida

Undersökning av

Lagen om stöd och service (LSS)

ur ett medborgarperspektiv

Denna rapport är nätverkets sjätte rapport inom Jämförelseprojektet och belyser Lagen om stöd och service (LSS) ur ett medborgarperspektiv där olika mått på service och kvalitet har prövats. De kommuner som deltar i nätverket är Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn

Kostnader utjämningssystem


Lysekil är enda kommunen i nätverket som har högre standardkostnad än rikets genomsnitt och som därmed får bidrag i utjämningssystemet. I Dals Ed, Färgelanda och Tanum finns ett samband mellan ökade insatser, personer och kostnader. I övriga kommuner finns inte detta samband. Variationen är också stor mellan kommunerna avseende kostnaden per person i bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Utredning/Verkställighet


Hur lång tid får brukaren vänta på att en utredning blir klar och en beslutad insats genomförs? Nätverket har jämfört utredningstiden för alla insatser och verkställighetstiden för bostad med särskild service för vuxna och kontaktperson. Strömstad har kortast utredningstid och verkställighetstiden varierar stort mellan kommunerna och insatserna. En osäkerhet finns i resultaten då det är ett litet antal.

Information


Information till kommunens invånare är en viktig kvalitetsfråga. Kan man ta del och finna svar på viktiga frågor? Kommunernas webbsidor har granskats utifrån 12 vanliga medborgarfrågor. Resultatet varierar stort mellan kommunerna. Ett gott exempel är Orust där man får svar på samtliga frågor.

Tillgänglighet


Kommunernas servicenivå via telefon och e-post har undersökts av ett externt företag. Telefontillgängligheten varierar stort mellan kommunerna liksom svarstiderna på e-post. Lysekil och Sotenäs har bäst servicenivå på telefon och endast Orust når upp till godkänd nivå på e-post. Beaktansvärt är att det hos sju kommuner finns frågor som inte alls besvarats inom två veckor.

Nöjdhet inom daglig verksamhet


Brukarnas nöjdhet med daglig verksamhet har undersökts. Färgelanda och Munkedal är de kommuner som har nöjdast brukare. I denna jämförelse finns ett visst samband mellan kostnad per brukare och brukarnas nöjdhet.

Samband kostnad/kvalitet


Kommunerna har jämfört kvalitetsbilden i bostad med särskild service för vuxna och resultaten skiljer inte mycket. Generellt har brukarna stort inflytande i sitt boende och över sina fritidsaktiviteter. För daglig verksamhet skiljer sig resultatet mer än för grupp- och serviceboende. Här har Färgelanda och Strömstad bäst resultat. I denna undersökning har vi inte funnit någon tydlig samvariation mellan kostnaden per brukare i daglig verksamhet och resultatet för de kvalitetsmått vi jämfört.

Personlig assistans


Av nätverkets kommuner är det endast i Dals-Ed som samtliga brukare med personlig assistans väljer kommunen som utförare. Trenden är att andelen som väljer annan utförare ökar över tid och att ju fler som har insatsen, ju högre andel anlitar annan utförare än kommunen. 

Peter Martinsson                                         Telefon 0524-18 138
Projektledare för området Stöd

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Rapporten i sin helhet

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen