Startsida

Undersökning av hemtjänsten ur ett medborgarperspektiv

Denna rapport är nätverkets andra inom Jämförelseprojektet och belyser hemtjänsten ur ett medborgarperspektiv där åtta olika mått på service och kvalitet har prövats.

Utbud och innehåll


Bohuslän har som ett av de första nätverken använt sig av ett service- och ett omsorgsindex för hemtjänsten för att försöka fånga utbud och innehåll för de äldre i kommunen. Tjänsterna och deras innehåll har poängsatts och en utgångspunkt har varit att ju högre poäng en kommun fått desto bättre service erbjuds vårdtagarna i kommunen. Samtliga kommuner har rikare utbud och innehåll i omsorgstjänsterna än i servicetjänsterna. Sammantaget har Sotenäs rikast utbud och innehåll. Det finns differenser mellan kommunerna när det gäller policy för avgiftssättning. Sotenäs erbjuder flest antal tjänster och Munkedal flest avgiftsfria tjänster.

Nöjdhet


Även nöjdheten hos hemtjänsttagarna har undersökts och överlag är de äldre nöjda med den service som ges. Resultatet visar inga större skillnader mellan kommunerna men hemtjänsttagarna är något mer nöjda i Strömstad och Tanum.  Vi ser utifrån denna undersökning inte något samband mellan nöjdhet och servicenivå. Kvalitetspoängen står inte i relation till hur nöjda brukarna är.

Samband kostnad/kvalitet


När det gäller relationen mellan det sammanlagda kvalitetsresultatet och kostnaden för hemtjänsten finns inget direkt samband. I den här jämförelsen stämmer inte antagandet att ett rikare serviceutbud leder till en högre kostnad för kommunen.

Nätverket har också undersökt hur stor andel av arbetstiden som hemtjänstpersonalen möter brukarna. Resultatet varierar mellan 41 och 61 procent där Tjörn har högst värde. Detta är i jämförelse med andra kommuners undersökningar ett relativt "normalt" resultat.

Det antal olika personal den äldre möter under en tvåveckorsperiod skiljer inte mycket mellan kommunerna. Strömstad och Tanum ligger något lägre än övriga kommuner.

Avgiftsnivåer


Även avgiftsnivåerna inom hemtjänsten har undersökts utifrån fem typfall.
Undersökningen visar att kommunerna har skilda sätt att beräkna hemtjänstavgifter. Det är mycket svårt för den äldre att hitta kostnadsbilderna och hur dessa är kopplade till de olika tjänsterna innan man börjar nyttja servicen.

Gunnel Svensson                                              Telefon 0524-181 35
Projektledare för omsorgsförvaltningen

Sidansvar: Maria Strömberg
Senast uppdaterad 2016-04-11

Rapporten i sin helhet

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen