Startsida

Medborgarundersökning 2013

Enligt undersökningen är invånarna i Munkedals kommun mest nöjda med tryggheten och minst nöjda med arbetsmöjligheter inom rimligt avstånd. Totalt fick Munkedals kommun 48/100 i betyg av de svarande.

Vartannat år på hösten genomför Munkedals kommun en medborgarundersökning via Statistiska Centralbyrån (SCB). Vi redovisar här resultatet i korthet, se länken till höger för att läsa undersökningen i sin helhet.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning, deltagarna får svara vad de tycker eller tror i olika frågeställningar. Det är alltså ingen brukarundersökning. Undersökningen bestod av fyra delar, varav tre delar var formulerade av SCB och likadana för alla 63 kommuner som deltog i höstas. Första delen mäter vad medborgarna tycker om Munkedals kommun som plats att bo och leva på. Andra delen hur medborgarna tycker om kommunens verksamheter. Tredje delen vad invånarna tycker om sin möjlighet till inflytande i kommunen. Den fjärde och sista delen bestod av fem frågor som vi själva tagit fram: Hur uppfattar du stämningen bland invånarna i Munkedals kommun? Hur tycker du att dina framtidsutsikter i Munkedals kommun är? Hur ser du på Munkedals kommuns satsning på ett allaktivitetshus? Hur har du tagit kontakt med kommunen under de senaste två åren? Hur skulle du i framtiden vilja kontakta kommunen?

Enligt undersökningen är invånarna i Munkedals kommun mest nöjda med tryggheten och minst nöjda med arbetsmöjligheter inom rimligt avstånd. Av kommunens verksamheter är de svarande mest nöjda med vatten och avlopp och minst nöjda med stöd för utsatta personer och kommunens miljöarbete. När det gäller möjligheten att påverka är invånarna mest nöjda med kontakt och information, och minst nöjda med påverkan.

Den yngsta åldersgruppen, 18-24 år, är den som är minst nöjd med stämningen bland invånarna och sina framtidsutsikter. Åldersgruppen 25-34 år är de som är mest positiva till ett allaktivitetshus. 75 år och äldre är mest nöjda med stämningen och framtidsutsikterna, men minst positiva till ett allaktivitetshus.

Om man ser till var de svarande bor är medborgarna i kommunens tätort de som är mest nöjda med stämningen och sina framtidsutsikter. Medborgare i de andra tätorterna är de som är minst nöjda med stämningen, framtidsutsikter och satsningen på ett allaktivitetshus. De som bor på landsbygden är de som är mest positiva till ett allaktivitetshus.

De svarande som är nyinflyttade (har bott i kommunen två år eller kortare) är de som är mest nöjda med stämningen, framtidsutsikter och satsningen på ett allaktivitetshus. Mindre nöjda är de som bott i kommunen tre år eller längre.

Medborgarna vill och tar helst kontakt med kommunen via telefon, besök eller e-post (i den ordningen). Nyinflyttade är dock mer benägna att ta kontakt via e-post än besök. Åldersgruppen 25-74 år är de som oftast har kontakt med kommunen. Här kan dock svaren vara lite missvisande eftersom de yngre och äldre åldersgrupperna troligen har kontakt med förskola, skola och äldreomsorg men kanske inte tänker på att även de verksamheterna är ”kommunen”.

I fritextsvaren skriver medborgarna främst att de inte är nöjda med vägar, skola och förskola. De vill att kommunen satsar mer på barn och unga och landsbygden. Det de dock främst är nöjda med är naturen och människorna.
Resultatet är generellt något sämre än vid undersökningen 2011. Samtliga chefer är informerade och kommer att arbeta med särskilda prioriteringsområden.

- Den här undersökningen är en av några vi gör för att hitta våra förbättringsområden och här ser vi att vi bör fortsätta arbetet med att förbättra skolan och förskolan samt mer information om det vi har, säger Åsa Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

- Undersökningen visar bland annat på att tillgången till bostäder bör öka. Detta görs också under året genom att Munkbo bygger 32 lägenheter centralt i Munkedal. Ett annat område där kommunen bör satsa på är fritidsutbudet. Även här pågår utvecklingsarbete, exempelvis utredningen om framtida utformning av allaktivitetshuset, säger Lars-Göran Berg, kommunchef.

600 invånare i Munkedals kommun erbjöds att svara på medborgarundersökningen som pågick 19 september – 8 november 2013. Målgruppen var personer i åldrarna 18-84 år. Andelen som svarade var 48 procent.

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-11

Foto: JanOlof Karlsson

Foto: JanOlof Karlsson

UndersökningenPDF (pdf, 986.2 kB)

RapportbilagaPDF (pdf, 1.1 MB)

Våra egna frågorPDF (pdf, 662.5 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen