Startsida

Ansökan om besked och registerutdrag


enligt 26 § personuppgiftslagen (PuL)
Enligt 26 § personuppgiftslagen är den personuppgiftsansvarige skyldig att till var och en som ansöker om det, en gång per kalenderår, gratis lämna besked om personuppgifter som rör sökanden, behandlas eller ej.

En ansökan skall

  • göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige
  • vara undertecknad av sökanden själv

Information skall lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl får information dock lämnas senast fyra månader efter det att ansökan gjordes.

Undantag från informationsskyldigheten gäller vid sekretess och tystnadsplikt. Beakta dock att huvudregeln är att sekretess och tystnadsplikt till skydd för enskild inte hindrar att någon får reda på uppgifter om sig själv.

Rutin


1.


Ansökan om besked/registerutdrag diarieförs hos den personuppgiftsansvarige/nämnden.

Om ansökan inkommer centralt och det av denna framgår att utdrag begärs från visst register/uppgiftssamling eller personuppgiftsansvarig/nämnd styrs begäran dit.

Om det av ansökan ej framgår vilken personuppgiftsansvarig/nämnd eller vilket/vilka register (uppgiftssamlingar) som avses, kan sökanden tillskrivas med förfrågan. Beakta dock att om sökanden inte svarar eller det av annan anledning är oklart vilken personuppgiftsansvarig/nämnd eller vilket/vilka register (uppgiftssamlingar) som avses, måste alla register (uppgiftssamlingar) som är möjliga kontrolleras.

2.


Ansökan handläggs av den personuppgiftsansvariges/nämndens kontaktperson, som ser till att sökanden får besked. Om sökanden är registrerad skall följande skriftliga information bifogas beskedet:
  • vilka uppgifter om den sökande som behandlas
  • varifrån dessa uppgifter har hämtats
  • ändamålen med behandlingen
  • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut

Under första punkten avses registerutdrag, det vill säga utdrag från register/uppgiftssamlingar där sökanden är registrerad. Utdraget skall vara begripligt för mottagaren. Finns koder och liknande måste dessa förklaras eller skrivas ut i klartext.

Information som avses i de tre senare punkterna kan hämtas ur registerförteckningen.

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-11

För vidare information om vad som gäller är ni välkomna att kontakta kommunens personuppgiftsombud:
Kaj Laerum
Telefon: 070-213 78 85
E-post: kaj.laerum@integrit.se
Datainspektionen har utfärdat allmänna råd avseende information till registrerade enligt personuppgiftslagen. Råden finns på www.datainspektionen.selänk till annan webbplats.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-11 | Om webbplatsen