Startsida

Hur går en upphandling till?

Följande flödesschema beskriver hur en offentlig upphandling går till, från planering till kontraktsskrivning. De olika stegen i processen förklaras närmare i texten.
En processöversikt för hur en upphandling går till

Planering


Behovsanalys


En offentlig upphandling inleds alltid med att identifiera vad den upphandlande myndighet behöver under den närmsta perioden och till vilken kvalité. Utifrån kraven på tjänsten/varan och det beräknade värdet på det tänkta kontraktet planeras den fortsatta upphandlingsprocessen.

Förfrågningsunderlaget


För att en leverantör skall kunna lämna anbud tillhandahåller den upphandlande myndigheten ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget skall vara fullständigt och tydligt. Om en leverantör inte förstår eller anser att förfrågningsunderlaget är oklart bör den upphandlande myndigheten kontaktas omgående för ett förtydligande.

 
Ett förfrågningsunderlag består vanligtvis av:

  • Inbjudningsbrev
  • Administrativa bestämmelser
  • Kravspecifikation på leverantören samt på tjänsten/varan
  • Kommersiella villkor = avtalet
  • Anbudsformulär
  • Eventuella bilagor  

Upphandlingsprocessen


Annonsering


Upphandlingen annonseras ut genom en allmän tillgänglig databas. Munkedals kommun har valt opic.com som annonseringsverktyg förutom annons på hemsidan. I vissa fall sker annons även i tidningar. Det finns undantag för annonsering av upphandling och det kan gälla direktupphandling samt vid förhandlat förfarande.

 
I samband med annonseringen av upphandlingen kan leverantör också hämta ut förfrågningsunderlaget direkt från hemsidan.
 

Anbudsgivning


I annonsen och i förfrågningsunderlaget anges hur anbud skall lämnas och vad det skall innehålla. Anbud till Munkedals kommun lämnas i de allra flesta fall i upphandlingssystemet Avantra. Anbudsansökningar och anbud omfattas av så kallad absolut sekretess fram till det att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela ett kontrakt till antagen leverantör/leverantörer.

Uteslutning av leverantör


Den upphandlande myndigheten måste i vissa fall utesluta en leverantör om det kommer till kännedom att leverantören enligt lagakraftvunnen dom gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet. I vissa fall kan den upphandlande myndigheten utesluta en leverantör om leverantören är försatt i konkurs eller likvidation eller att leverantören är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt en lagakraftvunnen dom.

Kontroll av leverantörers lämplighet (kvalificering)


Leverantörens lämplighet granskas utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget eller annonsen/kvalifikationsunderlaget avseende leverantörens ekonomiska ställning och tekniska och yrkesmässiga kapacitet.

Tilldelning av kontrakt (utvärdering av anbud)


Den upphandlande myndigheten tilldelar kontraktet enligt den utvärderingsgrund som har angivits; antingen det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten eller det anbud som har lägsta pris. Tilldelningsbeslutet med skäl skall lämnas till anbudsgivaren/anbudsgivarna.

Tiodagarsfristen


Efter att tilldelningsbeslut har fattats och tilldelningsbesked skickats, börjar tidsfristen på tio dagar att löpa. Under denna period finns möjlighet för leverantören att ansöka om överprövning.

 

Avtalsperioden


Uppföljning
Under avtalsperioden sker uppföljning/avstämning att avtalet följs av båda parter. Eventuella prisjusteringar under avtalsperioden sker enligt avtalet.

Sidansvar: Elin Johansson
Senast uppdaterad 2016-04-20

Kontakt

Elin Johansson (föräldraledig)
Upphandlare
0524-181 69
E-post: elin.johansson6@munkedal.se

Kristin Karlsson
Vik. upphandlare
0524-181 69
E-post: kristin.karlsson@munkedal.se

Länkar

Pågående upphandlingarlänk till annan webbplats
Portal för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.

Miljöstyrningsrådetlänk till annan webbplats
Här får du tips på miljökrav som du kan ställa i en upphandling

Skatteverketlänk till annan webbplats
Här hittar du bland annat skv 4820

LOU 2007:1091länk till annan webbplats

Kammarkollegietlänk till annan webbplats

Konkurrensverketlänk till annan webbplats

Munkedals kommuns
Regler för inköp och upphandlingPDF (pdf, 165.8 kB)

Policy för inköp och upphandlingPDF (pdf, 148.6 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-20 | Om webbplatsen