Munkedals kommunvapen

Meny

Mänskliga rättigheter

Ett barn och en vuxen promenerar hand i hand i naturen i solsken.

Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är födda
fria med lika värde och lika rättigheter. Mänskliga rättigheter gäller alla människor i hela världen. Varje människa har samma rättigheter oavsett ursprung, kön, religion, sexualitet och hudfärg.

 

Mänskliga rättigheter bygger på förhållandet mellan staten
och individen, där staten har en skyldighet att se till att rättigheterna efterföljs och efterlevs. Rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, till exempel rätten till utbildning, yttrandefrihet, hälsa, arbete samt barns och kvinnors rättigheter.

 

Människor mår bättre i ett samhälle där alla barn ges möjlighet att växa upp under trygga hemförhållanden och får en bra barnomsorg/skolgång. Barnomsorgen, skolan och socialtjänsten är måna om att vårdnadshavares delaktighet i sina barns välgång/mående och att skolgången blir den bästa
tänkbara. Barnen i Munkedals kommun ska ges möjlighet till att gå ur skolan med godkända betyg.

Alla barn har rätt till förskola och skola

Barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Barn ska även erbjudas förskola i andra fall om de av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år.

 

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn dessutom rätt till så kallad allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan.

 

Barn som söker asyl har rätt till förskola på samma
villkor som andra barn i Sverige.

 

I Sverige har vi skolplikt. Skolplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sju, men ett barn kan få uppskjuten skolplikt ett år eller börja i skolan ett år tidigare. Skolplikten upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret. Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt – alltså en rätt till utbildning.

Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som
anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Vårdnadshavaren ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Skolans ansvar är att se till att eleverna fullgör sin skolgång och att anpassa undervisningen så att alla elever kan delta.

Papperslösa barn har rätt till utbildning men det innebär inte att barnen har skolplikt. Det är därför upp till varje enskild familj att besluta om man vill utnyttja barnets rätt till utbildning. Barnen ska då få gå i grundskolan eller i motsvarande skolformer. Barnen har även rätt till utbildning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyllt 18 år.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad
Barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år.

 

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva
och utvecklas och att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt eget språk, kultur och lek och fritid.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som alla bildar en helhet, men artikel 2, 3, 6 och 12 kallas
för de fyra huvudprinciperna.

 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma
rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör
barn.

 

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

 

Sverige anslöt sig till Barnkonventionen 1990 och har lagt ett
förslag på att den ska bli nationell lag från 2020. I Munkedals kommun är arbete med barns rättigheter en prioriterad fråga och en handlingsplan för implementering av Barnkonventionen håller på att tas fram.

 

För mer information om Munkedals kommuns arbete med Barnkonventionen, kontakta vår folkhälsostrateg:

Catharina Sundström
Folkhälsostrateg

catharina.sundstrom@munkedal.se

0524-181 71


Senast ändrad: 2017-11-03

Munkedals kommun

Kommunhuset Forum

Centrumtorget 5

455 80 Munkedal

 

munkedal.kommun@munkedal.se

0524-180 00

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.