Munkedals kommunvapen

Meny

Budget

Närbild på två händer som skriver på papper.

Budget, mål- och resursplan

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Munkedals kommun har definierat termen "god ekonomisk hushållning" som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

 

Budgeten, dvs mål-och resursplanen (MRP) är ett av de viktigaste verktygen för styrning och ledning i Munkedals kommun. I MRP ingår sammanfattning av:

 

  • Omvärldsanalys
  • Kommunfullmäktiges politiska inriktiningsmål (finansiella och för verksamheten)
  • Planeringsförutsättningar (finansiella politiska resultatmål KS, befolkningantaganden, tidsplan för budgetprocessen)
  • Utdebitering
  • Investering
  • Budgetramar för nämnderna
  • Nämndernas politiska resultatmål
  • Konsekvenser av mål och ramar

Process

Kommunfullmäktige fastställer senast i juni månad den budget (MRP) inom vilken verksamheten ska bedrivas och alla kostnader ska täckas. Budgeten är alltid överordnad målen.

Kommunfullmäktige fastställer utdebitering, budgetanslag för respektive nämnd samt investeringsbudget. De fastställer även nämndernas resultatmål inkl.mått som arbetats fram utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.

 

Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt.

Styrmodell

Tvåårsbudget

Förvaltningen har under 2013 arbetat fram förslag till uppdaterad styrmodell. Första året som denna modell tillämpas är inför budget 2015.

 

Inför nästa mandatperiod kommer modellen att tillämpas fullt ut, det innebär att nästa planeringsperiod gäller 2016-2019, med övervältring med ett år på nästkommande mandatperiod. I och med detta kommer kommunens budgetdokument heta mål och resursplan (MRP).

 

Från och med budget 2016 kommer kommunen arbeta med tvåårsbudget. Detta innebär att budgetramarna och mål fastställs för 2016 och 2017 vid ett och samma tillfälle. Beslut för 2017 kommer att vara styrande för verksamheten trots att mål och budgetprocess görs årligen. Inför 2017 kan det bli aktuellt med omprövningar av de olika verksamheternas resurstilldelning beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad gäller finansiering, lagstiftning, befolkning med mera. Budgetramarna för 2018 och 2019 tas vid ett och samma tillfälle men kommer att kunna omprövas inför 2019 års budgetprocess.

Resursfördelningsmodell

Ny resursfördelningsmodell implementeras i budget 2018-2019. Modellen innebär att Kommunfullmäktige fördelar medel till nämnd utifrån förändringar i demografin. Modellen tillämpas inom områdena äldreomsorg och stora delar inom Barn och utbildning så som förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola och gymnasiet.

Modellen utgår från befolkningsprognos,nyttjandegrad och prislappar för varje ålderskategori.

 

Budget Munkedals kommun

Senast ändrad: 2017-12-11

Lars-Erik Hansson

Maria Strömberg

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.