Munkedals kommunvapen

Meny

Forntid

Hällristningar.

Forntid i Munkedalsbygden

För omkring 12 000 år sedan släppte den stora inlandsisen sitt grepp över Sveriges södra landområden. Då isens tyngd lättade påbörjades den landhöjning som alltjämt pågår. Havet låg cirka 90 meter över nuvarande nivå.

Boplats vid Hensbacka

De första spåren av mänsklig verksamhet i Munkedals kommun består av rester av boplatser från den i arkeologiska sammanhang välkända så kallade Hensbackakulturen, dateras till cirka 12 000-10 400 år sedan. Hensbackakulturen räknas till den äldsta kulturen i Västsverige och den kännetecknas av de föremål som kan knytas till kulturen. De funna föremålen tillhör sannolikt de allra första invandrarna till den här landsändan.

 

Från att de första människorna kom och fram till för omkring 6100-4300 år sedan levde människorna i huvudsak av jakt och insamling. Människorna levde i grupper om cirka 15-40 människor. Perioden brukar kallas den äldre stenåldern, jägarstenåldern eller mesolitisk tid. Redskapen blev med tiden mer och mer förfinade under hela den mesolitiska tidsåldern och de olika redskapen, det sätt som de tillverkats på, utgör grunden för indelningen av tidsperioden i undergrupper, kulturer.

Boplats vid Skälleröd

Efter Hensbackakulturen kom Sandarnakulturen som dateras till tiden 10 400-8000 år sedan. Karakteristiska föremål från denna fångstkultur är en särskild yxtyp, den så kallade Sandarnayxan. Spår från den här tiden har hittats vid Skälleröd invid Munkedalsån nära Vassbotten.

 

Skällerödsboplatsen var vid tiden för de första bosättarna, gissningsvis kring 9000 år sedan, belägen i en trång vik precis där Munkedalsälven löpte ut i havet. Från 7000 år sedan hade den snarare karaktären av en inlandsboplats, men med ett läge som kan ses som strategiskt för handel och samfärdsel mellan kustland och inland.

Stenålder i Sörbygden

Den yngre stenåldern brukar man förlägga till perioden omkring 6100-4300 år sedan. Vid den här tiden övergick människorna från i huvudsak fångst och insamling till att också bedriva ett primitivt jordbruk och hålla tamboskap.

 

Övergången gick inte snabbt men var ett avgörande steg för en mer stationär bosättning. Det första jordbruket har troligen haft karaktären av en intensiv odling av mycket små röjda ytor.

 

Successivt blev jordbruket allt mer arealkrävande men samtidigt mer extensivt när man började nyttja årdret (en tidig form av plog) för att luckra jorden och få säden i jorden.

Lämningarna från yngre stenålder är - förutom boplatserna - mäktiga stenkammargravar. Bland stenkammargravarna skiljer man mellan dösar, gånggrifter och hällkistor.

 

I Bohuslän uppträder de förstnämnda två typerna samtidigt under den mellersta bondestenåldern. Dessa är för Bohusläns del i hög grad bundna till kusttrakterna. Inom Munkedals kommun finns endast tre megalitgravar och samtliga är hällkistor, en gravtyp som finns allmänt spridd i landet. Samtliga hällkistor är belägna i kommunens nordostligaste hörn, i Hede och Krokstads socknar.

Järnålder i Stenehed

Under järnåldern, cirka 2500 år sedan, inträdde en påtaglig klimatförsämring. Det blev nu nödvändigt att stalla upp boskapen vintertid, och om sommaren blev man tvungen att samla foder för lagring. Det kalla och mycket regniga vädret tvingade människorna till nya levnadsvanor. Man övergav sin kringflyttande tillvaro och blev bofast.

 

Vid gravfältet Stenehed i Munkedals kommun ligger en av landets märkligaste fornlämningar. Omkring en kilometer sydväst om samhället Hällevadsholm, intill ett storslaget järnåldersgravfält med högar, stensättningar, resta stenar, en skeppssättning och en domarring, står nio bautastenar resta på en lång rad. Stenarna, som ursprungligen varit elva eller tolv till antalet, ökar jämt i storlek/höjd från 1,4 meter i norr till 3,3 meter i söder.

 

Det som gör bautastenarna på Stenehed speciella är hur de har placerats. De står i en lång, något krökt rad där stenarna blir högre och högre i riktning från norr mot söder. Docenten i astronomi Curt Roslund ledde 1980 en undersökning av stenarnas placering i förhållande till solens upp- och nedgång vid sommar och vinter- solståndet. Han kom fram till att stenraden kan ha byggts som en slags astronomisk kalender. Den kan ha använts på ungefär samma sätt som de kända stencirklarna vid Stonehenge i England.

 

Om man tittar i stenradens riktning kan man vid sommarsolståndet se solen gå ner över Kleveberget cirka två kilometer bort. Kanske har bronsåldersröset där använts som riktmärke. Någon exakt datering av stenraden finns tyvärr inte, eftersom inga arkeologiska utgrävningar har gjorts. Men gravfält av den här typen brukar oftast dateras till omkring år 400-600.

 

En helt annan förklaring till stenraden finns i den gamla sägnen om kung Rane och drottning Hud:

 

Drottningen hade blivit imponerad av den modige kung Rane och ville gärna gifta sig med honom. Kung Rane tackade först ja, men när drottningen och hennes bröllopsfölje kom till Raneborg hade han ångrat sig.

 

Istället för att förbereda bröllopet hade han ridit ut på jakt. Drottning Hud blev så arg över sveket att hon lät storma och bränna ner hans borg. När hon red bort ifrån de svarta rykande ruinerna ska hon ha sagt:

 

"Hittills har du kallats Raneborg men hädanefter skall du heta Svarteborg". Kung Rane, som på långt håll sett lågorna från sin brinnande borg, förföljde raskt den flyende drottningen och hämnades genom att låta mörda både henne och hennes följe.

Detta skedde enligt sägnen just på den plats som nuheter Stenehed. Stenraden sägs sedan ha rests till minne av de dödade personerna. Inga arkeologiska utgrävningar har gjorts på själva gravfältet och därför kan vi inte veta säkert vad som gömmer sig under marken.

 

Källa: Text tagen ur Västarvets"Utgångspunkten"

 

Vägbeskrivning: Sväng av väg 911 in på Gamla vägen. Efter cirka 200 meter - sväng vänster in på Stenehedsvägen. Kör cirka 400 meter, där finns en P-plats.

Senast ändrad: 2017-06-14

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

0524-180 00

munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.