Startsida

Ansökan

Så här söker du insatser
Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare alternativt handläggare för förenklad biståndshandläggning via kommunens växel telefon: 0524-180 00 eller genom att använda angivna telefonnummer som står under rubriken kontakt. 

Vem får ansöka?
Det är endast du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om en insats.

Förenklad biståndshandläggning
Om du är 80 år eller äldre kan du ansökan om vissa service insatser enligt Förenklad biståndshandläggning. Se blankett under Länkar till höger. De insatser man kan söka om enligt förenklad biståndshandläggning i Munkedals kommun är följande.

  • Trygghetslarm
  • Städ 90 min var 3:e vecka, (halveras vid parboende*)
  • Tvätt 60 min var 14:e dag, (halveras vid parboende*)
  • Renbäddning var 14:e dag
  • Varudistribution 30 min 1 ggr/vecka

* Tiden fördelas på paret. Ex: tvätt 60 min var 14:e dag blir då fördelat på 30 minuter/person vilket då blir 60 min totalt

Har du behov av mer stöd kan du göra en traditionell ansökan om stöd och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det innebär att biståndshandläggaren gör en mer omfattande utredning av ditt behov av stöd.

Så här söker du stöd enligt socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen säger:

• att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till stöd/hjälp.

• att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

• att stödet/hjälpen ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv.

Utredning
För att kunna avgöra om du har rätt till stöd/hjälp gör kommunens biståndshandläggare en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, egna resurser, dina behov och önskemål. Biståndshandläggaren kommer att ställa frågor som:

  • vad du ansöker om
  • ditt boende och ditt sociala liv
  • vad som föranleder ansökan, orsaken till hjälpbehov
  • dina synpunkter och önskemål

Det är ditt individuella behov som avgör rätten till stöd och hjälp. En förutsättning är att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut om vilket stöd du beviljas.

Överklagan
Om du är missnöjd över beslutet har du rätt att inom tre veckor överklaga till förvaltningsrätten. Domstolen prövar ärendet på nytt. Överklagan lämnas skriftligt till biståndshandläggaren. Kontakta biståndshandläggaren så får du mer information om tillvägagångssättet. Du har rätt att få hjälp att överklaga om du inte klarar det själv.

Tolk
Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp. Rätt att få hjälp av tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Tystnadsplikt
Alla medarbetare i äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad du berättat eller annat som de fått reda på när de arbetat tillsammans med dig. De får inte heller utan ditt samtycke lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet.

Kontakta gärna biståndshandläggaren om du har några frågor.

Sidansvar: Maria Länström
Senast uppdaterad: 2016-07-12

Kontakt

Handläggare för förenklad biståndshandläggning samt debitering     Ingalill Olofsson
0524-18143

Biståndshandläggare postort Munkedal Magdalena Wilhelmsson
0524-182 24
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare postort Hedekas samt socialpsykiatri                         Sajra Kiserud
0524-180 01
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare postort Dingle, Hällevadsholm samt vårdplaneringar       Johanna Grimhed
0524-181 59
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare LSS                  Elise Andersson
0524-181 42
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare Färdtjänst         Inez Rössberg - Andersson
0524-183 50
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Adress: Omsorgskontoret, 455 80 Munkedal Fax 0524-181 74

Besöksadress: Kommunhuset, Centrumvägen Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-12 | Om webbplatsen