Startsida

Förbehållsbelopp

Reglerar det belopp som den enskilde har rätt att behålla av sina egna medel för att täcka normala levnadskostnader efter det att hemtjänstavgift och boendeavgift är betalda. Minimibeloppet anges som andel av prisbasbeloppet.

För ensamstående:
En tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet.

För makar och sambor:
En tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet. 

För yngre funktionshindrade (under 65 år) fastställs minimibeloppet till för ensamstående:
Beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet upp till 10 procent. 

Förbehållsbeloppet består av

  • aktuellt minimibelopp
  • faktiska hyran
  • eventuellt individuellt tillägg

Schablonbeloppet(minimibeloppet) är tänkt att täcka normala levnadskostnader. Det ska täcka normalkostnader som:
Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Observera att det är ett schablonbelopp, inte faktiskt belopp.

Avgiftsutrymme är det belopp som blir kvar när man räknat ihop inkomsterna och dragit bort skatt, hyra och minimibelopp.

När det gäller makar och sambor läggs båda nettoinkomsterna ihop. Summan delas med två. Därefter dras förbehållsbeloppet av, det vill säga hyran (hälften var) och minimibeloppet. Den summa som blir kvar är personens avgiftsutrymme.

Individuellt belopp

Avdrag

Schablonbeloppet kan reduceras om den enskilde inte har kostnad inom schablonbeloppet därför att kostnaden ingår i avgiften för särskilt boende, exempelvis hushållsel, förbrukningsvaror, möbler och husgeråd. Detta måste anpassas till det aktuella förhållandet på respektive boende.

Tillägg

Den enskilde har alltid rätt att få sin avgift individuellt prövad utifrån sina behov. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett väsentligt högre belopp. Dessutom ska det inrymmas under begreppet normala levnadskostnader. Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett högre belopp. Exempel på detta kan vara till exempel kostnader för god man eller fördyrad kost. Den vanligaste orsaken till tillägg är fördyrad kost.

Om du har frågor kan du kontakta:
Handläggare
E-post: Ingalill Olofsson
Telefon: 0524- 181 43

Sidansvar: Ingalill Olofsson
Senast uppdaterad 2016-04-26

Kontakt
Om du har frågor  kan du kontakta:

E-post: Avgiftshandläggare
Telefon: 0524- 181 43

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen