Startsida

Högkostnadsskydd och förvaltningsbesvär

Högkostnadsskyddet för 2016 (maxtaxan) är fastställd till 1772 kr/månad.

Förvaltningsbesvär

Den enskilde har rätt att överklaga ett avgiftsbeslut om omsorgsavgiftens storlek, avgiftsändring och beräkning av avgiftsunderlag.

Så överklagar man i länsrätten:

Ange

  • vilket beslut du överklagar genom att ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokoll
  • varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagandet ska adresseras till Länsrätten i Göteborg men skickas till

Vård och stöd, biståndsenheten
Munkedals kommun
455 80 Munkedal

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

Sidansvar: Ingalill Olofsson
Senast uppdaterad 2016-04-26

Kontakt
Avgiftshandläggare
Telefon: 0524- 181 43
Länkar

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen