Startsida

Mer om avgifter

Underlag för beräkning

Den enskilde får tillgodoräkna sig ett så kallat förbehållsbelopp. Detta består av ett minimibelopp samt hyran. Minimibeloppet är ett schablonbelopp och är tänkt att täcka följande kostnader: livsmedel för alla måltider, kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, tv-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och läkemedel.

Genom bestämmelsen, maxtaxa, som trädde ikraft den 1 juli 2002 garanteras samtliga som betalar avgift för äldre- och handikappomsorg en lagstadgad lägsta skälig levnadsnivå. Kommunen har dock ingen skyldighet att betala ut medel till en person för att han eller hon inte uppnår den i lagen angivna lägsta nivån för minimibeloppet. Kommunen skall utreda om den enskilde har behov av ett högre minimibelopp och om avgiften måste sättas ned. Den enskilde måste dock själv lämna uppgifter till kommunen om sina individuella behov.

Avgiften ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats.Den enskilde är skyldig att meddela förändringar som kan påverka avgifternas storlek eller förbehållsbeloppet. I sådana fall räknas avgiften retroaktivt i högst 3 månader.

Avgifterna ändras vid förändring av prisbasbeloppet.

När avgiften är uträknad får vårdtagaren ett avgiftsbeslut där de uppgifter som ligger till grund för avgiften finns med. Det är meningen att vårdtagaren skall kontrollera denna och meddela avgiftshandläggaren om något inte stämmer.

Den enskilde har rätt att överklaga individuella beslut med förvaltningsbesvär som rör:

  • Avgiftens storlek
  • Avgiftsändring
  • Beräkning av avgiftsunderlag
  • Beräkning av boendekostnad
  • Beräkning av minimibelopp

Sidansvar: Ingalill Olofsson
Senast uppdaterad 2016-04-26

Kontakt

Avgiftshandläggare
0524-181 43

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen