Startsida

Befolkningsutveckling i Munkedals kommun 2006 — 2037

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en prognos över befolkningsutvecklingen (demografin) i Munkedal som sträcker sig 30 år framåt i tiden.

 
Om framtiden vet vi en hel del men osäkerheten ökar givetvis med tiden. När det gäller den äldre befolkningen kan man dock vara ganska säker eftersom de flesta väljer att bo kvar efter pensioneringen.

Medelåldern ökar och de kommande åren kommer antalet äldre att öka i hela landet. De flesta är pigga och krya långt upp i pensionsåldern, men behoven av vård och omsorg ökar med stigande ålder. Av de som fyllt 80 år har idag 35 — 40 % olika former av insatser från äldreomsorgen. Knappt hälften bor på äldreboenden och övriga har insatser av hemvården. De som fyllt 90 år har givetvis i ännu högre omfattning behov av insatser från äldreomsorgen.

 
Om utvecklingen följer SCB:s framräkning kommer det att ställas stora krav på omstrukturering av kommunens verksamheter. Då andelen under 65 år minskar kommer det att ställas ökade krav på de som är i arbetsför ålder. Hur det kommer att gå med skatter och avgifter, då färre kommer att arbeta, blir en intressant fråga att lösa.

Åldersklass 80-89 år 2006-2037

1. Antalet personer som är över 65 år 2006 — 2037 Antalet som idag utgör ca 21,6 % av befolkningen i kommunen med 10300 invånare ökar med 650 personer och kommer då 2037 att utgöra drygt 30 % av medborgarna. 

Ålderutvecklingen för personer 80 - 89 år 2006-2020

2. Ålderutvecklingen för personer 80 - 89 år 2006-2020. Idag finns det ca 525 personer i den åldern och 2020 finns ca 50 fler > 80. En ökning med 10 %

Åldersutvecklingen för personer 80 — 89 år 2006 — 2037.

 3. Åldersutvecklingen för personer 80 — 89 år 2006 — 2037. Omkring 2030 har den gruppen ökat med närmare 200 personer. Den stora ökningen startar efter 2020 då 40-talisterna fyller 80.

Åldersutvecklingen för personer > 90 år 2006 — 2020.

4. Åldersutvecklingen för personer > 90 år 2006 — 2020.  Idag finns det ca 110 personer över 90 år och denna gruppen ökar till drygt 135 personer år 2020.

Ålderutvecklingen för personer > 90 år 2006 — 2037.

5. Ålderutvecklingen för personer > 90 år 2006 — 2037. Antalet kommer att öka till nästan det dubbla om 30 år.

Nedan visar två diagram antalet personer som har insatser i form av boende eller hemtjänst i Munkedal november 2007. Diagrammen visar hur många i respektive ålder, samt andelen män och kvinnor. De som har insatser i form av särskilt boende är naturligt nog äldre än de med hemtjänstinsatser och kvinnorna är i övervikt.

 

Antalet personer som har insatser i form av särskilt boende

Antalet personer som har insatser i form av särskilt boende i Munkedal november 2007. Diagrammet visar hur många i respektive ålder, samt andelen män och kvinnor.

Antalet personer som har insatser i form av hemtjänst i Munkedal november 2007.

Antalet personer som har insatser i form av hemtjänst i Munkedal november 2007. Diagrammet visar hur många i respektive ålder, samt andelen män och kvinnor.

Sidansvar: Bo Lundgren
Senast uppdaterad 2016-04-26

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen