Startsida

Arbetsterapeut/

Bostadsanpassning

Arbetsterapeutens roll och ansvar vid Bostadsanpassning

Arbetsterapeutens ansvar vid bostadsanpassning är att bedöma funktionshindret och vid behov intyga åtgärder som bidrag söks för.

Efter att du tagit kontakt med en arbetsterapeut görs hembesök för bedömning av funktionshindret. Vid behov bedöms ärendet i team.
Arbetsterapeuten skriver därefter intyg angående funktionsnedsättning, problem och vid behov åtgärdsförslag.
Intyget skickas därefter till dig.

Bostadsanpassningsärenden i Munkedals kommun handläggs av Lysekils kommun.

Arbetsterapeuten kan även hjälpa till med utlämnandet av ansökningshandlingar.
Detta innebär att det är kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag som beslutar om bidrag utgår eller ej.

Har du frågor om hur man fyller i blanketten samt fortsatt handläggning och beslut; kontakta tekniska avdelningen.
Din arbetsterapeut kan hjälpa till med att ansökningshandlingarna lämnas till Tekniska avdelningen Munkedals kommun

Ur Boverkets handbok:

"De åtgärder som bidrag söks för ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.
I samband med att bidrag söks ska behovet av de olika anpassningsåtgärderna
styrkas genom intyg av en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig."

"Funktionsnedsättningen är avgörande för vilka åtgärder bidrag kan lämnas för. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionshindret."

"Den medicinska och arbetsterapeutiska bedömningen åvilar helt och hållet den sakkunnige. Trots detta är inte intyget utslagsgivande för om bidrag ska lämnas eller inte. Kommunen ska pröva dels om åtgärderna utifrån gällande bestämmelser och praxis är bidragsberättigade eller inte, dels intygets styrka."
(Prop. 1992/93:58 s.18, författningstext 6.4§)

Utdrag ur Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1574)

1§ Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

2§ Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag.

3§ Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet.

6§ Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Ur Boverkets Handbok — BAB §6:5:

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning." (Ex. på detta är eftersatt underhåll eller om bostaden inte uppfyller dagens normer för bostadsstandard.)

November 2004

Sidansvar: Margot Stelling
Senast uppdaterad: 2016-08-29

Kontakt
Leg. Arbetsterapeut
0524-183 39, 183 41, 183 43, 183 49

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
0523 - 61 33 82

Telefontid: måndag och tisdagkl. 08.30-10.00

Mobil: 076 - 109 04 49
E-post: inger.holmer@lysekil.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-29 | Om webbplatsen