Startsida

Synpunkter och klagomål

Klagomålshanteringen gäller all verksamhet som bedrivs inom omsorgsförvaltningen


Omsorgsförvaltningens mål är att varje enhet i dialog med klient, vårdtagare, brukare, patient eller närstående skall försöka lösa problem då det uppstår. När detta inte lyckas måste den enskilde veta vart den skall vända sig.

För att omsorgsförvaltningens verksamhet skall hålla god kvalitet skall klagomål hanteras utan dröjsmål. Förvaltningen gör också uppföljning som innebär systematisk hantering och dokumentation av hur enskilda uppfattar kvaliteten i service och tjänster. Omsorgsförvaltningen ser klagomål och synpunkter som värdefull information i det förbättringsarbete som pågår.

Alla klagomål tas på allvar. Dokumenterade handlingar är allmänna handlingar som registreras på omsorgskontoret. Uppgifter som avslöjar den enskildes persondata eller andra personliga förhållande kan vara sekretessbelagda.

Den som lämnat klagomål får bekräftelse att anmälan kommit in och vem som utreder ärendet. Bekräftelsen skickas från omsorgskontoret inom två dagar.

Inom fyra veckor får anmälaren ett svar från utredaren om åtgärder eller hur långt utredningen kommit. När ärendet är avslutat skickas ett svar på att utredningen är klar och vilka åtgärder som vidtagits.

Klagomålet tas upp på arbetsplatsen för att lära och förebygga att problemet inte uppstår igen.

Sidansvar: Gunnel Svensson
Senast uppdaterad: 2016-05-18

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-18 | Om webbplatsen