Munkedals kommunvapen

Meny

Planeringsnormer


Åldersintervall och kilometergränser

Elev i förskoleklass samt årskurs 1 - 5

2.0 km

Elev i årskurs 6 - 9

3.0 km

Gymnasieelever

6.0 km

 

1. Skolskjuts anordnas till elever med skolväg som överstiger nedan angivna kilometergränser.

2. Skolskjutsberättigad elev kan inte kräva kortare gångavstånd mellan bostad och påstigningsplats än ovan angivna. Möjlighet till individuell prövning från avståndsregeln kan ske med hänsyn till barnets speciella behov och/eller farlig skolväg.

 

3. Till skolskjutsberättigad elev som inte kan beredas skolskjuts eller där gångavståndet till påstigningsplatsen överstiger angivet kilometerantal kan självskjutsersättning utgå, ersättning utgår då enl. Allmänna Resereglementet för fram- och återresa på denna sträcka varmed elevens skolväg överstiger angivna kilometeravtal. Ersättning utbetalas via kommunens lönesystem.

 

4. Vid planeringen och utförandet av skolskjutsningen skall skolskjutsberättigade elever inte behöva korsa E 6:an. Undantag kan ske om barnen kan korsa vägen under tillfredställande tillsyn eller i övrigt betryggande trafiksäkra förhållanden. Skolskjutsarna bör planeras så att sittplats kan erbjudas eleverna så långt det är möjligt.

 

5. Tiden mellan elevens ankomst till skolan och skolstarten eller skoldagens slut och avfärd från skolan bör inte understiga 10 minuter. Samordning av schematiderna mellan kommunens skolor skall ske så att skolskjutsorganisationen kan genomföras så långt som möjligt med en skjuts på morgonen och två på eftermiddagen.

 

6. Extra skolskjuts kan anordnas för:

Handikappad elev där behovet av skolskjuts är uppenbart.
Elev som genomgått operation eller lider av sjukdom där behovet av skolskjuts är styrkt av läkarintyg.
Elev som av läkare bedömts vara i behov av transport på grund av psykologiska, pedagogiska och/eller sociala skäl.
Anmälan/ansökan skall göras minst 1 vecka före ändringen skall ske.

 

7. Elev som behöver transport till skolan på grund av skada, som ersätts av kommunen tecknad olyckfallsförsäkring, erhåller ersättning direkt från försäkringsbolaget.

 

8. Enl. skollagen har elev rätt att gå kvar läsåret ut, respektive sista årskursen på den skola där eleven börjat, och skolskjuts beviljas under förutsättning att eleven tidigare har haft skolskjuts.

 

9. Elev, som på grund av byte av adress eller flyttning från kommunen, inte längre är skolskjutsberättigad skall omgående återlämna busskortet till skolan. Om detta inte sker kommer anhörig att debiteras för detta.

 

10. Skolskjuts medges ej till elev som har fritidsplats. Elever som ej har fritidsplats alla dagar i veckan, skall i förväg lämna in veckoschema till skolskjutshandläggaren för att få skolskjutsen beviljad.

 

11. I de fordon där säkerhetsbälte finns, skall dessa användas.

 

12. Vid särskolan anordnas i tillämpliga delar skolskjuts på samma sätt som ovan. Avståndsgränserna gäller dock inte i de fall särskolans rektor bedömer att eleven inte själv kan klara att ta sig till och från skolan.

 

13. Skolskjuts anordnas inte till fritidshemsverksamhet annat än i de fall en sådan skjuts fullt ut ersätter en vanlig skolskjuts.

Senast ändrad: 2018-01-22

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.